4. Fuckup Night v Hraničáři

Neúspěchy úspěšných počtvrté inspirují Ústí.

Ehm. Tedy, pokud je prav­da, že neú­spě­chy inspi­ru­jí, mož­ná to bude i nao­pak… Uvi­dí­me. Kaž­do­pád­ně k nám do Ústí, do Hra­ni­čá­ře, hlav­ně díky ino­vá­to­rům z ICU­Ku, již tuto stře­du zaví­tá něko­lik vel­mi úspěš­ných osob­nos­tí. Úspěš­ných a zná­mých. Sko­ro by se chtě­lo říci sta­rých zná­mých, kdy­bychom se nebá­li, že se někdo ura­zí. Proč sta­rých zná­mých? Pro­to­že jejich pří­běhy jsou zná­mé až noto­ric­ky. Ale také pro­to, že někte­ré z nich jste mož­ná, jako správ­ní seve­řa­né, sku­teč­ně osob­ně potka­li.

Jako tře­ba Dana Trži­la. To je Úste­čák, jak Brno! I když teď už spí­še svě­to­ob­čan. Mno­zí z vás jis­tě zna­jí jeho pod­cas­to­vý pořad, ve kte­rém roz­to­mi­le roz­mlou­vá se zají­ma­vý­mi lid­mi.

Nebo Mar­ti­na Bare­še. Toho jste moh­li potkat tře­ba v řopí­ku, v dole nebo nao­pak naho­ře. V kop­cích. Tady všu­de kolem. Rodák z Lit­ví­no­va roz­jel před pár lety ces­tov­ku Offroad Safa­ri, kte­rá nabí­zí tro­chu jiné pozná­va­cí výle­ty, než na jaké jste zvyklí. Jeho úspěch je doko­na­lým recep­tem na to, jak z nedo­stat­ku vytvo­řit před­nost.

A Lucii Tva­růž­ko­vou. Tuto před­nost jste však tady na seve­ru, kon­krét­ně v Lit­ví­no­vě, moh­li potkat napo­sle­dy když cho­di­la na gym­pl. Potom utek­la do Pra­hy, pak do Lon­dý­na a Bru­se­lu. Jejím nej­slav­něj­ším útě­kem však zřej­mě byla rezig­na­ce na post šéf­re­dak­tor­ky IHNED.cz. Z pres­tiž­ní pozi­ce ode­šla pro­to, že nesou­hla­si­la s pro­pouš­tě­cí­mi prak­ti­ka­mi vyda­va­tel­ství Eco­no­mia. A její nej­zná­měj­ší pro­jekt? Zeb­ru zná­me všich­ni, vždyť tady na seve­ru jsme na půj­čo­vá­ní peněz exper­ti. Ze “safa­ri” Lucie utek­la zpát­ky do Cre­a­ti­ve­Doc, kde půso­bí dosud. Asi tuší­te, že slo­vo útěk slou­ží v tom­to odstav­ci jako (nepří­liš) rafi­no­va­ná šif­ra pro slo­vo úspěch. Tak si ji, totiž Lucii, hlav­ně ve stře­du v 19:00 utí­kej­te do Hra­ni­čá­ře poslech­nout na vlast­ní uši.

A s ní i zbý­va­jí­cí dva účin­ku­jí­cí zaru­če­ně úspěš­né­ho veče­ra o neú­spě­ších, Dana Při­bá­ně a Pet­ra Sko­č­do­po­le, kte­ří sice nepo­chá­ze­jí ze seve­ru, ale jsou tak pro­va­ře­ní, že nemá cenu o nich psát. Pro­čež to balí­me a vy pros­tě přijď­te. Ju?

♦ ♦ ♦

 

No, to je zase Fuc­kup, tahle­ta aktu­a­lit­ka…