Mys Canaveral na Hoření

Z Hoření odstartovalo kolem 40 raket!

Zkon­stru­o­va­ly je děti, kte­ré se účast­ni­ly již tře­tí­ho roč­ní­ku tzv. Ško­ly tech­ni­ky. Dob­ře, při­zná­vá­me, tro­chu jim s tím pomá­ha­li stu­den­ti naší peda­go­gic­ké fakul­ty, kte­ří si tak pod las­ka­vým vede­ním odbor­ných garan­tů z hned něko­li­ka růz­ných insti­tu­cí spl­ni­li pra­xi v oblas­ti popu­la­ri­za­ce pří­ro­do­věd­né­ho a tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní.

Výsled­kem sou­stře­dě­né celo-víken­do­vé akti­vi­ty bylo (kro­mě nasmě­ro­vá­ní stu­den­tů k co nej­prak­tič­těj­ší a nej­pou­ta­věj­ší výu­ce pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých obo­rů) kolem 40 nad­še­ně zvo­la­ných VAU! A není divu, neboť kon­cepč­ně byl pro­jekt zařa­zen jako TAU (Teen Age Uni­ver­si­ty).

Dou­fej­me tedy, že výu­ka dílen, kte­rá se poma­lu vra­cí i na ško­ly v našem kra­ji, bude díky podob­ným pro­jek­tům čím dál tím zají­ma­věj­ší a inspi­ra­tiv­něj­ší. A to i bez pana Tau a jeho kou­zel­né­ho pokle­pá­ní na buřin­ku.