UJEPHR Excellence in Research Award

Jsme 4. univerzitou v ČR s prestižním certifikátem kvality!

A záro­veň sou­čás­tí “rodi­ny” oce­ně­ných, do kte­ré pat­ří tře­ba i tako­ví veli­ká­ni jako Cambridge či Oxford. Udě­le­ní cer­ti­fi­ká­tu před­chá­zel nároč­ný admi­nis­tra­tiv­ní pro­ces, za jehož rea­li­za­ci dnes pan rek­tor Balej ofi­ci­ál­ně podě­ko­val všem zúčast­ně­ným.

K čemu nám tako­vý cer­ti­fi­kát je? Tak před­ně si logo HR Award při­p­ne­me do auto­ma­tic­ké­ho pod­pi­su v uni­ver­zit­ních e‑mailech, že. Nu, a kro­mě toho nám, ale to jen tak na okraj, pomů­že při zís­ká­vá­ní finanč­ních pro­střed­ků na výzkum z evrop­ských a tuzem­ských pro­gra­mů na pod­po­ru výzku­mu (Tech­no­lo­gic­ká agen­tu­ra, Hori­zon 2020 atd.) a zvý­ší i naši mezi­ná­rod­ní vidi­tel­nost a atrak­ti­vi­tu.

Více o pro­ce­su HRS4R, jeho rea­li­za­ci na UJEP a Akč­ním plá­nu UJEP, kte­rý byl při zís­ká­vá­ní cer­ti­fi­ka­ce klí­čo­vým doku­men­tem, si pře­čtě­te tady.

Ale nejdřív se jeď­te někam vykou­pat. Tře­ba na Mila­du. Nebo na Krás­ný les. Nebo do Ost­ro­va. Nebo do Arnol­tic, na zbru­su nové bio­to­po­vé kou­pa­liš­tě… Pros­tě, žij­te Ústí!

Cer­ti­fi­ko­va­ně.