Prof. Jiří Cihlář získal Cenu hejtmana

Ukradené překvapení?

Červ­no­vé Zastu­pi­tel­stvo Ústec­ké­ho kra­je roz­hod­lo o udě­le­ní Cen hejtma­na ÚK za rok 2018. V kate­go­rii věda a výzkum byl vybrán prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc., z kated­ry mate­ma­ti­ky Pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty UJEP. Cenu mu hejtman naše­ho kra­je pře­dá na slav­nost­ním cere­mo­ni­á­lu, kte­rý pro­běh­ne do kon­ce toho­to roku.

Zprá­va je to pěk­ná a všich­ni z ní mají vel­kou radost. Pan pro­fe­sor si totiž oce­ně­ní za celo­ži­vot­ní pří­nos vědě a výzku­mu bez­po­chy­by zaslou­ží.  Zaslou­žil by si ale i pře­kva­pe­ní. Vždyť v tom spo­čí­vá prin­cip veš­ke­ré­ho pozem­ské­ho rado­vá­ní! A tady byl, obá­vá­me se, před­ní čes­ký mate­ma­tik a didak­tik zce­la haneb­ně ochu­zen. Když se totiž někdo léta zabý­vá teo­rií prav­dě­po­dob­nos­ti, doká­že si všech­no dopře­du spo­čí­tat. A pak to má, zkrát­ka a dob­ře, s jakým­ko­li pře­kva­pe­ním dopře­du spo­čí­ta­né.

Ješ­tě štěs­tí, že se ten­to zaklá­da­jí­cí aka­de­mik ústec­ké uni­ver­zi­ty zabý­val během své úspěš­né vědec­ké kari­é­ry i mno­ha dal­ší­mi téma­ty včet­ně teo­rie pře­ká­žek a kogni­tiv­ní­ho kon­flik­tu, díky kte­ré se snad s tou­to sku­teč­nos­tí doká­že vyrov­nat.

Panu pro­fe­so­ru Cihlá­ři srdeč­ně bla­ho­pře­je­me a věří­me, že nám to za tuhle vype­če­nou aktu­a­li­tu pěk­ně spo­čí­tá!