Jan Evangelista Purkyně

Kam se dá za 81 let posunout svět?

V nedě­li uply­ne 150 let od úmr­tí vědec­ké osob­nos­ti, jejíž jmé­no naše uni­ver­zi­ta hrdě nosí již od roku 1991. Pur­ky­ně byl ve své době tak slav­ný, že když jste mu chtě­li napsat dopis, sta­či­lo jej adre­so­vat jed­no­du­še “Pur­ky­ně, Evro­pa”. A svět se mu díky bádá­ní v mno­ha růz­ných obo­rech poda­ři­lo posu­nout o… inu, o hod­ně.

Rádi bychom napsa­li něja­kou přes­nou čís­li­ci, pro­blém ale je, že měr­ná jed­not­ka vědec­ké­ho pří­no­su pros­tě nee­xis­tu­je. Ano, dnes sice máme růz­né inde­xy, těmi se však v době, kdy Pur­ky­ně žil, nikdo netrá­pil. A tak se dnes buď může­me zamýš­let nad tím, zda to byly kilo­me­t­ry, kilo­gra­my, mega­wat­ty či pal­ce, a nebo si jaké­ko­li hod­no­ce­ní pros­tě odpus­tit a začíst se mís­to toho do pou­ta­vé­ho pří­bě­hu jeho úchvat­né a vel­ko­le­pé bada­tel­ské ces­ty svě­tem a živo­tem.

Na počest toho­to význam­né­ho výro­čí a z úcty k Pur­ky­ně­ho osob­nos­ti pro vás s las­ka­vým svo­le­ním auto­rů doc. Jany Eng­lo­vé a Mgr. Davi­da Tomíč­ka, Ph.D., z naší filo­zo­fic­ké fakul­ty vydá­vá­me ELEKTRONICKOU REEDICI PUBLIKACE o živo­tě a díle Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně.

Auto­rům pub­li­ka­ce děku­je­me a vám pře­je­me, ať vás tako­vé čte­ní  inspi­ru­je k nahlí­že­ní na svět jako na nevy­čer­pa­tel­nou záso­bár­nu fas­ci­nu­jí­cích tajem­ství, kte­rá může­me my, lidé, neu­stá­le obje­vo­vat.

Link pro sta­že­ní

Link pro onli­ne čte­ní