UJEP má institucionální akreditaci

Kvalitní vysokoškolské vzdělávání na dohled od národního parku.

To je UJEP.

Nejen půlroč­ní inten­ziv­ní prá­ce zhru­ba stov­ky aka­de­mi­ků a dal­ších pra­cov­ní­ků naší uni­ver­zi­ty na pří­pra­vě akre­di­tač­ních mate­ri­á­lů, ale celých téměř 30 let SPO­LU­prá­ce napříč obo­ry a fakul­ta­mi UJEP.

Tak jako je ten­to týden ofi­ci­ál­ně zís­ka­ná insti­tu­ci­o­nál­ní akre­di­ta­ce potvr­ze­ním vyso­ké kva­li­ty vzdě­lá­va­cí­ho pro­stře­dí Uni­ver­zi­ty Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, je více než čtvrt­sto­le­tí exis­ten­ce uni­ver­zi­ty v Ústec­kém kra­ji důka­zem, že se ten­to kraj roz­ví­jí tím správ­ným smě­rem. Ke vzdě­la­něj­ší, ergo svo­bod­něj­ší, ergo odpo­věd­něj­ší spo­leč­nos­ti.

My si od nynějš­ka (kon­krét­ně od 16. 8. 2019) může­me schva­lo­vat někte­ré stu­dij­ní obo­ry sami. A vy je může­te stu­do­vat. Nebo učit. Nebo vyu­ží­vat při svém pod­ni­ká­ní. Na dohled od divukrás­né pří­ro­dy Národ­ní­ho par­ku Čes­ké Švý­car­sko, ve kte­rém to, bez pře­há­ně­ní, vypa­dá přes­ně tak, jako na foto­gra­fii výše (poří­ze­né naším foto­gra­fem pou­hých 20 km od kam­pu­su!).

Vel­ký dík všem, kdo se na zís­ká­ní insti­tu­ci­o­nál­ní akre­di­ta­ce pro UJEP podí­le­li, ať už posled­ní­ho půl roku či posled­ní čtvrt­sto­le­tí.