Vodík se odstěhoval do Ústí!

Svý­mi pod­pi­sy to dnes během setká­ní na rek­to­rá­tu Uni­ver­zi­ty Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem stvr­di­li zástup­ci a zástup­ky­ně cel­kem 18 význam­ných insti­tu­cí.

Uni­ver­zi­ta seve­ru je mezi nimi. Proč? Pro­to­že vodík je vel­kou nadě­jí pro čist­ší ener­ge­ti­ku budouc­nos­ti a mno­ho odbor­ní­ků v něm vidí i poten­ci­ál pro roz­voj Ústec­ké­ho kra­je. A pro­to­že lid­stvo má mno­ho zku­še­nos­tí s nad­še­ním pro nové, zázrač­né tech­no­lo­gie, jejichž vyu­ží­vá­ní však záro­veň při­nes­lo i mno­ho nega­tiv­ních “ved­lej­ších účin­ků”, je dob­ře, že se v tom­to pří­pa­dě hned od začát­ku počí­tá i s pro­sto­rem pro výzkum.

Ten se na naší uni­ver­zi­tě sou­stře­dí kro­mě jiné­ho prá­vě na mož­nos­ti bez­peč­né­ho skla­do­vá­ní vodí­ku. Kro­mě výzku­mu se také brzy pus­tí­me do vzdě­lá­vá­ní odbor­ní­ků na čis­tou ener­ge­ti­ku. Jak dnes zmí­nil náš pan rek­tor, na Fakul­tě stroj­ní­ho inže­nýr­ství UJEP v sou­čas­né době při­pra­vu­je­me spe­ci­a­li­za­ci stu­dij­ní­ho pro­gra­mu Ener­ge­ti­ka, zamě­ře­nou na čis­té ener­gie.

Vodík se zkrát­ka, jak to vypa­dá, v Ústec­kém kra­ji chys­tá pěk­ně zabyd­let.

(A není divu, vždyť  je tu hez­ky a hli­ník už se k nám dáv­no pře­stě­ho­val také.)