Vážení studenti, buďte, prosím, připraveni pomáhat! Děkuji!

VÝZVA REKTORA PRO STUDENTY PF, FSE A FZS

Vážená studentko, vážený studente,

informuji Vás, že je Vám jako studentovi vysoké školy, který studuje:

– v prezenční formě studia studijní obor, na nějž se vztahuje § 100 odst. 4 zákona č. 108/2006 o sociálních službách (Usnesení Vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 207),

– v posledním roce studia v prezenční formě studijní obor Všeobecná sestra (Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 220)

uložena pracovní povinnost k zajištění poskytování:

– péče v zařízeních sociálních služeb,

– zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví,

a to po dobu trvání nouzového stavu.

Situaci k pracovní povinnosti žáků a studentů upravuje zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Konkrétně se tato povinnost na UJEP vztahuje na studenty:

PEDAGOGICKÉ FAKULTY

Název studijního oboru                                                 Typ

Speciální pedagogika – intervence                                bakalářský

Speciální pedagogika – poradenství                              navazující magisterský

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika         magisterský

Sociální pedagogika                                                     bakalářský, navazující magisterský

FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ

Název studijního oboru                                                Typ

Sociální práce                                                              bakalářský

Řízení v sociální práci                                                  navazující magisterský

FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Název studijního oboru                                                Typ

Všeobecná sestra                                                        bakalářský

Podle tohoto zákona je žák nebo student studující ve výše zmiňovaných oborech studia ve věku od 18 let do věku 62 let povinen:

  • Uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a

uloženou pracovní povinnost vykonávat.

Obsah, rozsah a místo prací stanoví žákovi nebo studentovi pracovním příkazem hejtman kraje nebo primátor hlavního města Prahy. Po ukončení pracovní povinnosti bude žákovi nebo studentovi vydáno potvrzení, které mimo jiné musí obsahovat poučení o peněžní náhradě.

Pracovní povinnosti nepodléhají žáci nebo studenti, kteří spadají do jedné z těchto kategorií:

  • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, osoby invalidní ve třetím stupni, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké;
  • zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury;
  • ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje.

 Výjimku žákovi nebo studentovi může také udělit orgán krizového řízení z důvodu, že v plnění pracovní povinnosti mu brání důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.

Žák nebo student je oprávněn plnění povinnosti odmítnout z důvodu, že plněním uložené povinnosti by došlo k ohrožení života a zdraví svého nebo druhých osob, případně z důvodu, že je ukládaná povinnost v rozporu se zákonem.

 Pokud žák nebo student není schopen vykonávat pracovní povinnost, je povinen tuto skutečnost doložit lékařským posudkem, který mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz (hejtman nebo primátor).

Za konání pracovní povinnosti náleží žákovi nebo studentovi peněžní náhrada, kterou vyplácí orgán, který rozhodl o uložení povinnosti. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení nouzového stavu. V případě, že nebude možno určit výši peněžní náhrady dohodou nebo postupem podle občanského zákoníku, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce.

 Sankce za neplnění povinností ze strany fyzických osob:

Za neuposlechnutí výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč.

Za nesplnění povinnosti vykonávat uloženou pracovní povinnost lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

V souvislosti s tím Vás vyzývám, abyste zkontrolovali své kontakty v IS/STAG (platnost telefonu, e-mailové adresy, doručovací adresa). Tyto kontakty budou využity k doručení pracovního příkazu, na jehož základě budete plnit pracovní povinnost k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb, zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu.

Vážené studentky, vážení studenti, věřím, že v případě potřeby, kdy budete hejtmanem ÚK osloveni, splníte svoji povinnost, budete nápomocni při řešení složité celostátní situace a smysluplně zúročíte znalosti a dovednosti získané při studiu na UJEP.

Děkuji Vám! Buďte opatrní a zodpovědní!

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor