Hold památce prvnímu rektoru UJEP Janu Kopkovi

Ve věku 80 let skonal dne 5. 12. 2021 prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., první rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Smutná zpráva zastihla ústeckou univerzitu na konci roku, kdy hrdě slaví své třicáté výročí založení. Zemřel člověk, který se právě v roce 1991 postavil do jejího čela a má obrovskou zásluhu nejen na jejím založení, ale také na tom, že své nelehké začátky překonala a mohla se rozvíjet do dnešní, tehdy těžko představitelné, podoby.

„Vzdáváme hold jeho památce. V tomto roce si více než kdy jindy uvědomujeme, jak zásadní roli sehrál v historii naší univerzity,“ říká současný rektor doc. Martin Balej.

Prof. Jan Kopka byl v roce 1990 předsedou Přípravného výboru pro založení univerzity v Ústí nad Labem, jehož členy se stali nejen zástupci tehdejší PF, ale i představitelé města a kraje, ředitelé Sociálně ekonomického ústavu ČSAV v Ústí n. L. a Ústavu pro životní prostředí a využívání přírodních zdrojů v Ústí n. L., později např. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., tehdejší ministr životního prostředí České republiky nebo MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc., předsedkyně Výboru pro vědu a školství v ČNR. Zároveň byl Jan Kopka členem občanského sdružení Spolek pro založení univerzity v Ústí nad Labem, které s Přípravným výborem spolupracovalo na propagaci založení univerzity mezi ústeckou a severočeskou veřejností. Obě instituce se ve svých snahách vzájemně podporovaly.

Osobní vyprávění Jana Kopky nazvané Vzpomínky na vznik univerzity naleznete na stránkách 8–11 univerzitního časopisu Silverius.

Prof. Jan Kopka měl zásadní přínos i pro předchůdkyni UJEP, ústeckou Pedagogickou fakultu, kterou v pozici děkana v letech 1991–1992 vedl. Souběžně nastoupil dne 28. 9. 1991 do pozice prvního rektora UJEP. Tento post vykonával do 28. 2. 1995.

V roce 2001 byla Janu Kopkovi při příležitosti 10. výročí založení UJEP předána pamětní medaile a grafický list za významný podíl na zakládání a rozvoji univerzity.

V roce 2011 obdržel prof. Jan Kopka, jako emeritní rektor, v rámci oslav 20. výročí založení univerzity umělecký dar.

V roce 2018 byl prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., jmenován emeritním profesorem UJEP.

Kolegové z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP na prof. Jana Kopku s přátelstvím vzpomínají a připomínají také jeho odborné zaměření a životní roli matematika: V posledních letech zaměřil svoji odbornou pozornost na širokou a důležitou oblast matematiky, Problematiku řešení úloh s přihlédnutím k využití heuristických strategií. Tím navázal na původní dílo G. Pólyi a na poli zejména českého školství zanechal v této oblasti, v podobě několika monografií, nesmazatelnou stopu. Intenzivní práce ve zmíněné oblasti ho odklonila od jeho původní odborné specializace, a to aritmetiky a algebry. V posledních letech se zaměřoval zejména na problematiku výuky těchto disciplín, o čemž svědčí celá řada učebních textů. Ostatně, k výuce měl vždy blízko, a tak autorství či spoluautorství Jana Kopky naleznete u celé řady učebnic. O jeho erudici a schopnosti promýšlet výuku školské matematiky na všech úrovních svědčí fakt, že zmíněné učebnice pokrývají matematiku od prvního stupně základní školy, až do vybraných partií vysokoškolské matematiky. V jisté době také aktivně spolupracoval i s Kabinetem pro didaktiku matematiky při AV ČR.

„Odchod Jana Kopky vnímáme jako velice smutnou zprávu, která nás zasáhla a zároveň připomněla důležitost nezapomínat a navždy si považovat osobností, které měly i mají pro naši UJEP zásadní vliv,“ uzavírá současný rektor Martin Balej

Fotogalerie