Erasmus+ – výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže v LS 2016/17

Výbě­ro­vá říze­ní na stu­dij­ní poby­ty a prak­tic­ké stá­že stu­den­tů UJEP v LS 2016/17 pro­bí­ha­la na jed­not­li­vých fakul­tách v prů­bě­hu říj­na 2016. Někte­ré fakul­ty však pořá­da­jí 2. kola výbě­ro­vých říze­ní ješ­tě v prů­bě­hu lis­to­pa­du. Stu­den­ti se pro­to u své­ho fakult­ní­ho koor­di­ná­to­ra či na webo­vých strán­kách své fakul­ty infor­mu­jí, kdy se výbě­ro­vé říze­ní na pří­sluš­né fakul­tě koná.

Stu­dent se může při­hlá­sit na stu­dij­ní pobyt na zahra­nič­ní vyso­ké ško­le, se kte­rou má jeho fakul­ta uza­vře­nou meziin­sti­tu­ci­o­nál­ní smlou­vu. Pře­hled part­ner­ských zahra­nič­ních vyso­kých škol, na kte­rých je mož­né rea­li­zo­vat stu­dij­ní poby­ty, je zve­řej­ně­ný zde (v sou­hrn­ném pře­hle­du a na mapách Goo­gle).

V pří­pa­dě prak­tic­kých stá­ží není meziin­sti­tu­ci­o­nál­ní smlou­va nut­ná, stu­dent si vybí­rá a kon­tak­tu­je zahra­nič­ní insti­tu­ci sám. Musí se jed­nat o insti­tu­ci v někte­ré ze zemí zapo­je­ných do pro­gra­mu Eras­mus+, tj. v člen­ském stá­tě EU, ESVO či kan­di­dát­ské zemi. Pokud je však při­jí­ma­jí­cí zahra­nič­ní insti­tu­cí vyso­ká ško­la, uza­vře­ní meziin­sti­tu­ci­o­nál­ní smlou­vy mezi UJEP a zahra­nič­ní insti­tu­cí se dopo­ru­ču­je.

Mini­mál­ní dél­ka zahra­nič­ní­ho stu­dij­ní­ho poby­tu je 3 měsí­ce, maxi­mál­ní 12 měsí­ců. Stu­dent musí být před výjez­dem zapsán ale­spoň ve dru­hém roč­ní­ku vyso­ko­škol­ské­ho stu­dia.

Mini­mál­ní dél­ka zahra­nič­ní prak­tic­ké stá­že je 2 měsí­ce, maxi­mál­ní 12 měsí­ců. Prak­tic­ké stá­že se může zúčast­nit i čer­s­tvý absol­vent, pokud byl na prak­tic­kou stáž vybrán v prů­bě­hu posled­ní­ho roku jeho stu­dia. Stu­dij­ní smlou­va musí být uza­vře­na před ukon­če­ním stu­dia a stáž musí být rea­li­zo­vá­na do 1 roku od ukon­če­ní stu­dia, nej­poz­dě­ji však 30. 9. 2017. V pří­pa­dě zájmu vel­ké­ho počtu stu­den­tů bude dána před­nost výjezdům stu­den­tů, kte­ří absol­vu­jí prak­tic­kou stáž v prů­bě­hu stu­dia.

Do výbě­ro­vé­ho říze­ní se stu­dent při­hla­šu­je pro­střed­nic­tvím při­hláš­ky, kte­rou pře­dá spo­lu s čest­ným pro­hlá­še­ním pří­sluš­né­mu fakult­ní­mu koor­di­ná­to­ro­vi.

Stu­den­ti vybra­ní na prak­tic­ké stá­že pak do 30. 11. 2016 před­lo­ží na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy stu­dij­ní smlou­vu potvr­ze­nou zahra­nič­ním zaměst­na­va­te­lem a fakult­ním koor­di­ná­to­rem.

Úspěš­né absol­vo­vá­ní výbě­ro­vé­ho říze­ní ješ­tě nega­ran­tu­je stu­den­to­vi účast v pro­gra­mu Eras­mus+. Bude zále­žet na počtu měsí­ců, kte­ré bude mít UJEP pro toto výbě­ro­vé říze­ní k dis­po­zi­ci, a při­je­tí stu­den­ta zahra­nič­ní insti­tu­cí.

V pří­pa­dě, že nebu­de dosta­tek finanč­ních pro­střed­ků na rea­li­za­ci výjez­dů všech vybra­ných stu­den­tů, bude roz­hod­nu­to o při­dě­le­ní finanč­ní pod­po­ry na zákla­dě stu­dij­ních výsled­ků za posled­ní ukon­če­ný aka­de­mic­ký rok.

Základ­ní poky­ny ke stu­dij­ním poby­tům a prak­tic­kým stá­žím v pro­gra­mu Eras­mus+ najde­te zde.

Jeden stu­dent může rea­li­zo­vat stu­dij­ní pobyt či prak­tic­kou stáž v max. dél­ce 12 měsí­ců v kaž­dém typu stu­dia, tj. v baka­lář­ském, magis­ter­ském a dok­tor­ském (v pří­pa­dě dlou­hé­ho magis­ter­ské­ho stu­dia 24 měsí­ců). Stu­dij­ní pobyt a prak­tic­kou stáž lze v jed­nom typu stu­dia kom­bi­no­vat při dodr­že­ní min. dél­ky poby­tu sta­no­ve­né pro jed­not­li­vé dru­hy výjez­dů. Dří­věj­ší účast v LLP/Erasmus a Eras­mus+ se zapo­čí­tá­vá do 12 měsí­ců v rám­ci pří­sluš­né­ho typu stu­dia.

Výše gran­tů do jed­not­li­vých zemí najde­te zde. Výjezdy v aka­de­mic­kém roce 2016/17 musí být ukon­če­ny do 30. 9. 2017.

Na webo­vých strán­kách UJEP k pro­gra­mu Eras­mus+ jsou dal­ší infor­ma­ce o mobi­li­tách a také zku­še­nos­ti a uži­teč­né rady těch stu­den­tů, kte­ří již stu­di­um v zahra­ni­čí absol­vo­va­li. Dal­ší infor­ma­ce lze pak zís­kat na strán­kách Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz.