Výběrka

Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže studentů UJEP v LS 2016/17 budou probíhat na jednotlivých fakultách v průběhu října 2016. Studenti se proto u svého fakultního koordinátora či na webových stránkách své fakulty informují, kdy se výběrové řízení na příslušné fakultě koná.

Termíny výběrového řízení na jednotlivých fakultách naleznete zde.

Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má jeho fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Přehled partnerských zahraničních vysokých škol, na kterých je možné realizovat studijní pobyty, je zveřejněný zde (v souhrnném přehledu a na mapách Google).

V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Pokud je však přijímající zahraniční institucí vysoká škola, uzavření meziinstitucionální smlouvy mezi UJEP a zahraniční institucí se doporučuje.

Minimální délka zahraničního studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Student musí být před výjezdem zapsán alespoň ve druhém ročníku vysokoškolského studia.

Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Studijní smlouva musí být uzavřena před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia, nejpozději však 30. 9. 2017. V případě zájmu velkého počtu studentů bude dána přednost výjezdům studentů, kteří absolvují praktickou stáž v průběhu studia.

Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá spolu s čestným prohlášením příslušnému fakultnímu koordinátorovi.

Studenti vybraní na praktické stáže pak do 30. 11. 2016 předloží na oddělení pro vnější vztahy studijní smlouvu potvrzenou zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem.

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí.

V případě, že nebude dostatek finančních prostředků na realizaci výjezdů všech vybraných studentů, bude rozhodnuto o přidělení finanční podpory na základě studijních výsledků za poslední ukončený akademický rok.

Základní pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím v programu Erasmus+ najdete zde.

Jeden student může realizovat studijní pobyt či praktickou stáž v max. délce 12 měsíců v každém typu studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském (v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců). Studijní pobyt a praktickou stáž lze v jednom typu studia kombinovat při dodržení min. délky pobytu stanovené pro jednotlivé druhy výjezdů. Dřívější účast v LLP/Erasmus a Erasmus+ se započítává do 12 měsíců v rámci příslušného typu studia.

Výše grantů do jednotlivých zemí najdete zde. Výjezdy v akademickém roce 2016/17 musí být ukončeny do 30. 9. 2017.

Na webových stránkách UJEP k programu Erasmus+ jsou další informace o mobilitách a také zkušenosti a užitečné rady těch studentů, kteří již studium v zahraničí absolvovali. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz.