Rektor Balej předá své poslední ceny, předána budou i donátorská stipendia

Od roku 2001 rektoři ústecké univerzity udělují Ceny rektora. Vyjadřují jimi respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů. Každoročně je vybírá speciální komise a předkládá rektorovi ke schválení.

Za 21 let této tradice bylo Cenami rektora ohodnoceno více než 300 vynikajících pracovníků a studentů ústecké univerzity. V průběhu času se předmět ocenění drobně proměňoval, jak se měnily strategické záměry univerzity i osobnosti, které UJEP vedly. V roce 2022 bude předáno 13 Cen rektora šestnácti oceněným osobám v celkové částce 245 000 Kč.

Letos bude také historicky poprvé udělena Cena rektora UJEP za příkladnou reprezentaci univerzity v národním i mezinárodním měřítku. Obdrží ji, shodou okolností, muž, který před 21 lety tradici udělování Cen rektora založil – emeritní rektor doc. Zdeněk Havel.

Zdeněk Havel stojí za odstartováním nebývalé přestavby zchátralého brownfieldu bývalé krajské nemocnice do podoby univerzitního kampusu evropských parametrů. Jako krizový manažer stabilizoval fakultu zdravotnických studií a stojí za jejím dynamickým rozvojem, který vyvrcholil akreditací prvních magisterských studijních programů a výstavbou moderního zázemí pro vzdělávání zdravotnického personálu přímo v areálu partnerské Masarykovy nemocnice.

Docent Havel je profesionálním manažerem, jehož působení na UJEP zásadním způsobem ovlivnilo nejen rozvoj jí samotné, ale také rozvoj krajského města Ústí nad Labem. Cena rektora za příkladnou reprezentaci univerzity mu právem náleží a velice rád mu ji osobně předám,“ uvádí rektor doc. Martin Balej.

Rok 2022 je významným také pro stávajícího rektora doc. Martina Baleje: „Letos uděluji Ceny rektora naposledy, neboť v dalším roce předám vedení univerzity svému nástupci. Byla pro mě čest Ceny rektora předávat. Umožnilo mi to nejen osobně poznávat ty mezi námi nejlepší, ale také jim poděkovat za aktivity, které na naší univerzitě rozvíjejí na té nejvyšší úrovni.

Ceny rektora jsou udělovány za špičkové a excelentní výsledky v oblastech technických, přírodních, humanitních a společenských věd, za mimořádný umělecký počin, aplikovaný výzkum, knihu roku v technické, přírodovědecké, ekonomické, společenské, humanitní či umělecké oblasti, a také pro studenty za mimořádné výsledky v tvůrčí činnosti a nejlepší sportovní výsledky.

Za vynikající výsledky jsou předávána ocenění ve dvou kategoriích, z nichž jedna cíleně podporuje a motivuje pracovníky do 35 let, kteří na UJEP úspěšně startují svoji vědeckou kariéru.

Součástí předávání Cen rektora je od nepaměti také slavnostní předávání stipendií univerzitních donátorů nejlepším, nejaktivnějším a úspěšným studentům UJEP. Za akademický rok 2021/2022 bude oceněno 22 studentek a studentů celkovou částkou 295 000 Kč.

Tradičně nejvíce studentů oceňuje Biskupství litoměřické prostřednictvím Monsignora Jana Baxanta, který za předešlý akademický rok předá hned šest jednorázových stipendií ve výši 20 000 Kč. Vysoký počet studujících si přijde letos i pro ocenění statutárního města Teplice, stipendium získá 5 mladých lidí s bydlištěm v Teplicích.

Aktuálně na UJEP vrcholí volba nového kandidáta na rektora pro funkční období od 18. 3. 2023 do 17. 3. 2027.

Předávání Cen rektora bude poslední akce, kdy si na krk pověsím slavnostní řetěz, jednu z univerzitních insignií. Za těch osm let ve funkci rektora byl tento řetěz mnohokrát velmi a velmi těžký, ale při těchto příležitostech je tomu naopak. Vezmu si jej velmi rád,“ uzavírá Martin Balej.

Ceny rektora UJEP jsou předávány v konci roku u příležitosti narození patrona ústecké univerzity – Jana Evangelisty Purkyně. Jedná se o jednu z nejprestižnějších akcí UJEP. Letos budou předány dne 8. 12. 2022 od 15:00 h v Červené aule MFC UJEP

Přehled jednorázových stipendií 2022

Přehled oceněných 2022

Ceny rektora pozvánka