Umělá inteligence ve školství: Místo restrikcí volí Přírodovědecká fakulta UJEP cestu porozumění

Jak se postavit k využívání umělé inteligence (AI) ve školství? Regulovat nebo začít využívat její potenciál efektivně? Tímto problémem se zabývají školy po celém světě. Padají i zákazy. Přírodovědecká fakulta UJEP touto cestou nepůjde, potenciál AI chce naopak využít. Své studenty v tomto směru proškolí.

 „Na základě široké diskuse napříč součástmi naší fakulty jsme dospěli k závěru, že je nemožné stanovit ostrou hranici mezi přípustným a nepřípustným využitím nástrojů AI, a to zejména v kontextu hodnocení míry jejich vlivu na samostatnou práci studentů,“ zmiňuje proděkanka pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty UJEP Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D, a dodává, že vzhledem k těmto zjištěním a k absenci spolehlivých kontrolních mechanismů ústecká přírodověda zcela ustupuje od zavedení formálních regulací a pravidel pro využívání těchto nástrojů studenty. „Namísto toho se budeme soustředit na důkladné proškolení studentů i pracovníků v jejich používání s ohledem na rizika, která přinášejí, a s důrazem na dodržování akademických zásad a etických principů,“ doplňuje Michaela Liegertová.

V souvislosti s problematikou AI podniká Přírodovědecká fakulta UJEP několik kroků. Vytváří např. nový Etický kodex pro samostatnou studentskou práci, který vyzdvihuje především míru porozumění problematice, což je cílem samostatné práce. „Využívání umělé inteligence nevnímáme jako problém do té doby, dokud jsou studenti schopni pečlivě kontrolovat a kriticky hodnotit informace získané prostřednictvím AI, aby zajistili jejich spolehlivost, přesnost a relevantnost v kontextu akademické práce. Vyučující se proto budou ve zvýšené míře při hodnocení studentských výstupů zaměřovat na prokázání jednoznačné znalosti tématu, dostatečně hlubokého porozumění problematice a schopnosti vést kvalitní tematickou diskusi,“ informuje Michaela Liegertová. V souvislosti s tím se přírodovědecká fakulta hodlá věnovat i zlepšování odborných kompetencí akademických pracovníků v oblasti metodiky hodnocení studentských výstupů.

Fakulta současně chystá projekt AI Společně: Sdílení, Učení a Inovace, který podpoří spolupráci, vzájemné učení a sdílení zkušeností mezi akademiky a studenty v oblasti aplikace nástrojů umělé inteligence (AI) v příslušných přírodovědných oborech. Pro tuto příležitost vznikla platforma AI reaktor PřF, která má za cíl vytipovat a otestovat různé nástroje umělé inteligence potenciálně vhodné pro výzkum a vzdělávání a implementovat je v rámci projektu AI Společně. Tyto nástroje budou AI reaktorem PřF nadále monitorovány z hlediska dalšího vývoje a efektivity jejich využití.

Problematika AI v souvislosti se vzdělávacími aktivitami, a především samostatnou prací studentů, jejich výstupy a kvalifikačními pracemi patří dnes k velmi aktuálním problémům napříč obory. Věnují se jí i další součásti univerzity a následovat budou též celouniverzitní debaty k tématu. Jinak lze nástrojů AI využívat v přírodovědných oborech a jinak v oborech společensko-vědních a humanitních. I v souvislosti s aktuálními názory předních světových vědců, kteří upozorňují na rizika a pomyslně „šlapou na brzdu“, je nutné vnímat jako podstatné otázky související s etickým rozměrem koexistence člověka a AI. Nejen na tyto otázky, ale obecnější problematiku antropocentrismu a současného diskurzu vnímání lidí jako součásti širšího uspořádání, které zahrnuje jak lidské, tak nelidské aktéry (ekosystémy, instituce, technologie) je zaměřen nový studijní program Humanitní studia krize lidství na Filozofické fakultě UJEP.