Jak učit matematiku? 123 učitelů rozvíjelo své dovednosti s UJEP

Učí se matematika všude stejně, protože matematika je jen jedna? I na tuto otázku se pokusila odpovědět tradiční konference, která proběhla v uplynulých dnech na UJEP.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem spolu se Společností učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků pořádaly ve dnech 19.–21. 10. 2023 již zavedenou celostátní konferenci učitelů JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET.

Letošního patnáctého ročníku se zúčastnilo celkem 123 učitelů matematiky z českých a moravských základních škol a gymnázií, ale i z univerzit v České a Slovenské republice, které připravují učitele matematiky.

Mottem letošního ročníku byla otázka Jak to dělají jinde?‘. Část příspěvků jsme proto věnovali tomu, jak vyučují matematiku tam, kde je její výuka v nějakém ohledu odlišná. A to jak v zahraničí, tak i v naší republice,“ uvádí doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc., z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP.

Formou pracovních dílen se účastníci konference dozvěděli, jak probíhá výuka matematiky na školách Waldorfského typu či tam, kde se vyučuje metodou Montessori, a to v České republice.

Jedna ze tří plenárních přednášek měla název „Jak je výuka matematiky v zahraničí diferencovaná?” Pronesl ji RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání z UK Praha. Spolu s přítomnými učiteli diskutoval, zda mají být obsahy jednotlivých vzdělávacích oblastí rozděleny na „jádro“ a „rozvíjející obsah“ již v rámcovém kurikulárním dokumentu, a ozřejmil, jak k této otázce přistupují v zahraničí.

Kromě takto zaměřených přednášek a seminářů si však účastníci vyposlechli i příspěvky z matematiky (např. přednášku „Mezi analogií a paradoxem v různých dimenzích”) a velkou řadu referátů z didaktiky matematiky (např. „Matematické prechádzky s MathCityMap” či „Matematika na školním pozemku s adolescenty”).

Na účastníky minulého ročníku vyžádané téma diskutovala u Kulatého stolu pracovnice České školní inspekce Ing. Dana Pražáková, Ph.D., v příspěvku s názvem „Testování žáků 5. a 9. ročníků v roce 2022 s ohledem na rozdíly mezi školami z hlediska socioekonomického statusu jejich žáků”.

Pracovní dílna nakladatelství SPN návštěvníkům předvedla, kde lze v učebnicích a pracovních sešitech matematiky pro 2. stupeň základní školy najít digitální kompetence a jak s nimi pracovat. Prezentace zahrnula i budoucnost matematických učebnic, a to hlavně v on-line světě, stejně jako ideu propojení moderních vzdělávacích trendů (např. oblíbené „únikovky“ či tandemová výuka) a elektronických učebnic tak, aby vznikla učební aplikace plná inspirace a možností, příjemná nejen pro žáky, ale i učitele.

40 učitelů se navíc v pátek odpoledne také zúčastnilo exkurze do Matematicko-fyzikálního salonu v galerii Zwinger v Drážďanech, po které následovala komentovaná prohlídka historického centra Drážďan.

Vzhledem k tomu, že konference byla akreditována ze strany MŠMT jako program v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, obdrželi všichni účastníci osvědčení, které je pro ně zároveň dalším pomocníkem i stupněm v jejich kariérním růstu,“ uzavírá doc. Eisenmann.