OP PIK_Aplikace_TOSEDA s.r.o. (partner)

Název pro­jek­tu:
Hi-tech mate­ri­á­ly pro kos­mic­ké apli­ka­ce

Řeši­tel:
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.

Dotač­ní titul: OP PIK pro­gram Apli­ka­ce
Čís­lo pro­jek­tu: CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0005028
Sou­část: Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí
Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2017 — 31. 12. 2019
Roz­po­čet pro­jek­tu: 26.580.000,00 Kč, z toho pro UJEP 4.900.000,00 Kč

Spo­lu­účast UJEP: 2.312.500,00 Kč
Dota­ce pro UJEP: 2. 587.500,00 Kč