OP PIK_Aplikace_MikroChem LKT spol. s r.o. (partner)

Název pro­jek­tu:
Ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie čiš­tě­ní odpad­ních vod s vyu­ži­tím sor­ben­tů

Řeši­tel:
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

Dotač­ní titul: OP PIK pro­gram Apli­ka­ce
CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0004779
Sou­část: Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí
Doba rea­li­za­ce: 1. 3. 2017 — 29. 9. 2019
Roz­po­čet pro­jek­tu: 8.276.250,00 Kč, z toho pro UJEP 1.862.000,00 Kč

Spo­lu­účast UJEP: 651.700,00 Kč
Dota­ce pro UJEP: 1.210.300,00 Kč