OP PIK_Aplikace_Nanovia s.r.o. (partner)

Název pro­jek­tu:
Poly­mer­ní nano­vlá­ken­ná anti­bak­te­ri­ál­ní fil­trač­ní média

Řeši­tel:
prof. RNDr. Pav­la Čap­ko­vá, DRSc.

Dotač­ní titul: OP PIK pro­gram Apli­ka­ce
CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0001680
Sou­část: Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta
Doba rea­li­za­ce: 1. 10. 2015 — 30. 6. 2018

Roz­po­čet pro­jek­tu: 10.499.000,00 Kč, z toho pro UJEP 3.804.000,00 Kč

Spo­lu­účast UJEP: 1.141.200,00 Kč
Dota­ce pro UJEP: 2.662.800,00 Kč