OP VVV_U21CBEO

Název pro­jek­tu:

U21 — Cen­t­rum bio­lo­gic­kých a envi­ron­men­tál­ních obo­rů

Řeši­tel:

Ing. Petr Lau­ter­bach

Dotač­ní titul: OP VVV, PO2

Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495

Sou­část: celo­uni­ver­zit­ní

Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2017 — 31. 12. 2019

Roz­po­čet pro­jek­tu: 53.289.928,19 Kč

Spo­l­účast UJEP: 5 %

Dota­ce pro UJEP: 50.625.431,78 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu:

Pro­jekt je zamě­řen na dobu­do­vá­ní infrastruk­tu­ry pro výu­ku bio­lo­gic­kých obo­rů zamě­ře­ných zejmé­na na apli­ko­va­nou bio­lo­gii a eko­lo­gii výstav­bou nové budo­vy, včet­ně výstav­by skle­ní­ku a poří­ze­ní ade­kvát­ní­ho pří­stro­jo­vé­ho vyba­ve­ní, s cílem plné­ho začle­ně­ní všech těch­to prv­ků do kon­cep­tu Bota­nic­ké­ho nauč­né­ho par­ku, jakož­to důle­ži­té­ho výu­ko­vé­ho cen­t­ra bota­nic­kých, zoo­lo­gic­kých a eko­lo­gic­kých dis­ci­plín v regi­o­nu.