OP VVV_U21 – CBEO

Název projektu:

U21 – Centrum biologických a environmentálních oborů

Řešitel:

Ing. Petr Lauterbach

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495

Součást: celouniverzitní

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Rozpočet projektu: 53.289.928,19 Kč

Spolúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 50.625.431,78 Kč

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na dobudování infrastruktury pro výuku biologických oborů zaměřených zejména na aplikovanou biologii a ekologii výstavbou nové budovy, včetně výstavby skleníku a pořízení adekvátního přístrojového vybavení, s cílem plného začlenění všech těchto prvků do konceptu Botanického naučného parku, jakožto důležitého výukového centra botanických, zoologických a ekologických disciplín v regionu.