Fakulta sociálně ekonomická

 Termín podávání přihlášky

31. 3. 2017 – baka­lář­ské a magis­ter­ské studium

Termín zaslání portfolia

15. 6. 2017

Proč si vybrat fakultu sociálně ekonomickou

  1. kva­lit­ní výuka
  2. pro­po­je­ní teo­rie s praxí
  3. pro­stor pro seberealizaci
  4. mož­nost stu­dia v zahraničí
  5. přá­tel­ská atmosféra


Mám ráda prá­ci s lid­mi a osob­ní pří­stup. Líbí se mi, když mě uči­te­lé oslo­vu­jí jmé­nem. To jsou důvo­dy, kte­ré mě ved­ly ke stu­diu na FSE. Velkým pří­no­sem je, že si vše mohu vyzkou­šet na „vlast­ní“ kůži, for­mu­ji svou osob­nost a jsem ve spo­leč­nos­ti přá­tel­ských, kre­a­tiv­ních a vzdě­la­ných lidí, se kte­rý­mi se cítím dob­ře. Studium na této VŠ beru jako začá­tek jed­no­ho vel­ké­ho život­ní­ho dobrodružství..

Veronika Hrnková, studentka

Fakulta v číslech

3

stu­dij­ní obory

2

kro­ky k přihlášení
(klik­nout a vyplnit)

1

vzpo­mín­ka
na celý životV čem je naše fakul­ta jedi­neč­ná? Díky prá­ci ve stu­dent­ské dob­ro­vol­nic­ké orga­ni­za­ci jsem měla za posled­ní dva roky mož­nost sezná­mit se se stu­den­ty vyso­kých škol z celé České repub­li­ky. Nenašla jsem niko­ho, kdo by se mohl pro­chá­zet po chod­bách své fakul­ty v kos­tý­mu Mikuláše nebo čaro­děj­ni­ce, vytvo­řit si vlast­ní foto­kou­tek a fotit praš­tě­né fot­ky s pro­fe­so­ry nebo si pro­najmout pro­sto­ry fakul­ty a rea­li­zo­vat se v nich. Fakulta soci­ál­ně eko­no­mic­ká mě vždyc­ky pod­po­ři­la, ať už ve stu­di­ích, zahra­nič­ních výjez­dech nebo mých šíle­ných nápa­dech a její rodin­ná atmo­sfé­ra vám dá pocit sta­bil­ní­ho zázemí.

Lucie Adamcová, stu­dent­ka obo­ru Podniková eko­no­mi­ka a management