Fakulta zdravotnických studií

Termín podávání přihlášky

28. 2. 2017
(náhrad­ní ter­mín 8. 6. 2017)

Termín přijímacích zkoušek

5. 6. 2017 – Porodní asi­s­tent­ka PS i KS
5. 6. 2017 – Všeobecná sest­ra PS i KS
6. 6. 2017 – Fyzioterapie PS i KS
7. 6. 2017 – Ergoterapie PS i KS

Proč si vybrat přírodovědeckou fakultu

  1. Ochrana lid­ské­ho zdra­ví je v živo­tě beze­spo­ru tím nejdůležitějším.
  2. Připravíme Vás k výko­nu povo­lá­ní, kte­rá pomá­ha­jí lidem prů­bě­hu celé­ho života.
  3. Teoretické poznatky kom­bi­nu­je­me s prak­tic­kým vzdě­lá­vá­ním ve zdra­vot­nic­kých institucích.
  4. Odborná a kom­plex­ní pří­pra­va na budou­cí povo­lá­ní ve zdravotnictví.
  5. Pestrá nabíd­ka obo­rů a zaměření.
  6. Vysoká poptáv­ka po absol­ven­tech obo­rů nelé­kař­ských zdra­vot­nic­kých profesí”


Od dět­ství jsem byla vede­na k pomo­ci dru­hým, pro­to jsem si zvo­li­la stu­di­um zdra­vot­nic­ké­ho obo­ru Všeobecná sest­ra. Zdravotnické povo­lá­ní je pro mě výzvou a napl­ně­ním. Studium mi při­ná­ší do živo­ta nové poznatky a zku­še­nos­ti, a jsem vel­mi ráda, že si díky němu budu moci plnit svo­je sny a život­ní cíle.

Lucie Tršová – stu­dent­ka FZS

Fakulta v číslech

47

odbor­ní­ků z praxe
se podí­lí na výuce

660

stu­den­tů

160 000

vypla­ce­no v prospěchových
sti­pen­di­ích v roce 2015Na mé stu­di­um na Fakultě zdra­vot­nic­kých stu­dií vzpo­mí­nám vel­mi ráda, pro­to­že mě obo­ha­ti­lo nejen po strán­ce odbor­né, ale i prak­tic­ké. Je vidět, že FZS se neu­stá­le vyví­jí a sna­ží se pro stu­den­ty obo­ry zkva­lit­ňo­vat a roz­ví­jet. Mě osob­ně jako stu­dent­ce se dosta­lo mož­nos­ti kro­mě stan­dart­ní­ho stu­dia ješ­tě spo­lu­pra­co­vat na gran­tech aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků a záro­veň i mož­nos­ti pra­co­vat na svém vlast­ním pro­jek­tu pod odbor­ným dohle­dem for­mou inter­ní gran­to­vé sou­tě­že. Toto hod­no­tím jako veli­ce pří­nos­nou zku­še­nost, vždy jsem se shle­da­la při spo­lu­prá­ci na aka­de­mic­ké půdě s ocho­tou a mož­nos­tí se roz­ví­jet. Studium na fakul­tě mi dalo skvě­lé zákla­dy pro stu­di­um nava­zu­jí­cí a i samot­nou prá­ci v oboru

Bc. Tereza Kuchařová (Horčicová),absolventka FZS.