Fotosoutěž

Výsledky Erasmus+ Fotosoutěže

1. místo: Kateřina Krausová- Žij svůj sen. Nalezni nenahraditelné!

2. místo: Petr Kubáč- ” Ty jsi ten, kdo ti určuje směr jízdy. Neboj se nastoupit do neznámého vlaku a vyraž studovat do cizí země, poznávat jiné kultury.”

3. místo: Denis Valenta

Všem účastníkům děkujeme za zaslání fotek a sloganů.

Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátor soutěže, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem: Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96, IČO: 44555601, DIČ: CZ44555601, (dále jen „organizátor” či „UJEP“), organizuje fotosoutěž s názvem „Erasmus mýma očima“ (dále jen „fotosoutěž“), a to v období od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019 (dále jen „soutěžní období”). Podrobnosti soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách UJEP a sociálních sítích UJEP.

Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla fotosoutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce organizátora – v sekci Mezinárodní spolupráce/ Aktuální_informace. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi zveřejňován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná. Účast ve fotosoutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

Podmínky účasti v soutěži

Fotosoutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která je zapsána v prezenční či kombinované formě studia bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu na UJEP (a toto studium nemá přerušeno) a zúčastnila se studijního pobytu či praktické stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Každá fyzická osoba se může fotosoutěže účastnit pouze jednou. Z fotosoutěže budou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří nesplní pravidla soutěže, nebo přihlásí fotografii, kterou organizátor bude považovat za nevhodnou. Určení vhodnosti/nevhodnosti fotografie je zcela v kompetenci organizátora. Z fotosoutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě. O vyloučení bude soutěžící informován e-mailem, který udal u přihlášení.

Harmonogram soutěže

Přijímání fotografií do soutěže: 1. 10. 2019 – 30. 11. 2019

Hodnocení fotografií soutěže: 1. 12. 2019 – 31. 12. 2019

Zveřejnění výsledků soutěže: leden 2020

Obdržení výhry formou stipendia: únor 2020

Jak se zúčastnit soutěže?

Soutěžící musí zaslat 1-2 fotografie ze svého studijního pobytu či praktické stáže v rámci programu Erasmus+ v elektronické podobě. V případě zaslání 2 fotografií se soutěžící může umístit na prvních třech místech pouze s 1 fotografií. Ke každé zaslané fotografii vytvoří motivační slogan (proč vyjet na Erasmus+ nebo proč jsem vyjel/a na Erasmus+). Fotografie soutěžící zašle na adresu . Soutěžící musí k fotografiím připsat své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, osobní číslo, místo a název země, kde byla fotografie pořízena, zda se zúčastnil studijního pobytu či praktické stáže v programu Erasmus+ a ve kterém akademickém roce). Odesláním fotografií potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže. U fotografie bude zveřejněno pouze jméno soutěžícího, místo a země, kde byla fotografie pořízena.

Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria:

 • Musí se jednat o fotografii, kterou soutěžící pořídil v průběhu studijního pobytu či praktické stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Soutěžící musí být oprávněn s fotografií nakládat s ohledem na autorská práva; zašle-li fotografii, jíž není autorem nebo s níž není oprávněn nakládat, odpovídá organizátorovi i třetím osobám za případnou újmu, která jim tímto vznikne.
 • Fotografie nesmí být vulgární či urážlivé. Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria a současně žádným způsobem neznevažují dobré jméno UJEP.
 • Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup na webové stránky soutěže před koncem platnosti soutěže, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.
 • Přijetí fotografie (fotografií) bude potvrzeno zpětnou zprávou, kterou soutěžící obdrží po zaslání své fotografie.

Ceny

 1. místo 10 000 Kč
 2. místo 5 000 Kč
 3. místo 3 000 Kč

Hlasování a určení výherce

 • Fotografie bude hodnotit komise pověřená prorektorem pro vnější vztahy UJEP tvořená 3 zástupci UJEP, která rozhodne o výsledku soutěže.
 • Výherci budou o výsledku fotografické soutěže informováni do 30 dnů od uzavření soutěže prostřednictvím e-mailu.

Práva a povinnosti

Soutěžící zasláním soutěžní fotografie (fotografií) uděluje UJEP souhlas k jejímu uveřejnění v rámci fotosoutěže. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nikomu nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena pro příslušné místo.

Autorská práva, licence

 • Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují organizátorovi neomezené a nevýlučné oprávnění k užití soutěžních fotografií všemi způsoby, užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a organizátora, tedy zejména (nikoli však výlučně) vystavováním, sdělováním veřejnosti tiskem, počítačovou nebo obdobnou sítí, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Organizátor je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl v rozsahu výše uvedeném.
 • Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií organizátorem, případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence.

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, IČ 44555601 (dále také „Správce“). Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese nebo tel. č. 475 286 350, 720 073 202.

V souvislosti se soutěží zpracovává Správce osobní údaje soutěžících v rozsahu osobních údajů uvedených v čl. 5 pro účely organizace této akce vč. vyhlášení výsledků veřejnosti a předání výher a to po dobu 5 let. Přihlášením do soutěže vzniká mezi soutěžícím a Správcem smlouva spočívající v organizaci této soutěže a osobní údaje soutěžících jsou tak zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro plnění takové smlouvy.

Podle Nařízení má soutěžící právo požadovat po Správci sdělení, jaké osobní údaje o jeho osobě zpracovává, požadovat kopii těchto údajů, přístup k těmto údajům a provedení aktualizace nebo opravy osobních údajů, příp. omezení zpracování těchto údajů, právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů, právo na jejich přenositelnost a v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Další informace Správce o ochraně soukromí jsou k dispozici na www.ujep.cz.

Souhlas k použití fotografií k propagačním účelům

Soutěžící uděluje organizátorovi jako správci osobních údajů souhlas k užití soutěžní fotografie a svého jména a příjmení za účelem propagace soutěže a UJEP v tisku, prostřednictvím počítačové či jiné sítě, vč. internetových stránek UJEP a sociálních sítí, příp. i v propagačních a informačních brožurách a materiálech UJEP, a to po dobu 10 let.

Soutěžící bere na vědomí, že v případě užití fotografií k účelu uvedenému v odst. 1 má také kromě práv uvedených v čl. 10 odst. 3 také právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to sdělením zaslaným na email . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním tohoto souhlasu.