ADECCO spol. s r.o. — měsíční stáž — CEO for One Month 2019

    Spo­leč­nost Adec­co spol. s r. o., kte­rá je nej­vět­ší per­so­nál­ní spo­leč­nos­tí nabí­ze­jí­cí uce­le­ná řeše­ní v oblas­ti lid­ských zdro­jů. V rám­ci pro­jek­tu Way To Work hle­dá CEO for One Mon­th 2019 — Gene­rál­ní ředi­tel na jeden měsíc.

    Jed­ná se o pla­ce­nou měsíč­ní stáž pro mla­dé lidi, kdy vybra­ný kan­di­dát strá­ví měsíc po boku lokál­ní­ho CEO v dané zemi, tedy v Čes­ké repub­li­ce. Násled­ně bude mít šan­ci stát se glo­bál­ním CEO na jeden měsíc celé spo­leč­nos­ti The Adec­co Group. A strá­ví měsíc po boku gene­rál­ní­ho ředi­te­le Adec­co Group, zís­ká cen­né zku­še­nos­ti, pro­ces­tu­je celý svět a mzdu 15,000 Euro.

    Zájem­ci se mohou regis­tro­vat  zde. Uzá­věr­ka: 16. 4. 2019.