Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně — učitel/ka — vychovatel/ka

    Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ČR ve spo­lu­prá­ci se Stát­ním minis­ter­stvem kul­tu Svo­bod­né­ho stá­tu Sas­ko vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na mís­to učitele/učitelky – vychovatele/vychovatelky na Gym­ná­ziu Fried­ri­cha Schille­ra v Pir­ně s půso­be­ním od škol­ní­ho roku 2019/2020. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.