Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – učitel/ka – vychovatel/ka

    Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ČR ve spo­lu­prá­ci se Stát­ním minis­ter­stvem kul­tu Svo­bod­né­ho stá­tu Sas­ko vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na mís­to učitele/učitelky – vychovatele/vychovatelky na Gym­ná­ziu Fried­ri­cha Schille­ra v Pir­ně s půso­be­ním od škol­ní­ho roku 2019/2020. Nabíd­ka je urče­na absol­ven­tům magis­ter­ské­ho pro­gra­mu zamě­ře­né­ho na pří­pra­vu uči­te­lů střed­ních škol v obo­ru mate­ma­ti­ka nebo čes­ký jazyk a jeden z násle­du­jí­cích před­mě­tů: bio­lo­gie, fyzi­ka nebo che­mie. Uzá­věr­ka: 15. 3. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.