L’Oréal Česká republika s.r.o. — soutěž BRANDSTORM

    Spo­leč­nost L’Oréal Čes­ká repub­li­ka s.r.o. vyhlá­si­la stu­dent­skou sou­těž BRANDSTORM. Roč­ník 2019 je zamě­řen pře­de­vším na tech­nic­ké ino­va­ce (on-line, off-line, digi­tal, con­nec­ted tech­no­lo­gies), kte­ré by vnes­ly zásad­ní zlom a nasmě­řo­va­ly budouc­nost v oblas­ti péče o pleť pro spo­tře­bi­te­le, kte­ří kla­dou zvý­še­ný důraz na zdra­ví. Regis­tra­ce do 1. 3. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.