Magistrát statutárního města Ústí nad Labem — Referent/ka PR

    Magis­trát sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Ústí nad Labem hle­dá pra­cov­ní­ky na pozi­ci Referent/ka PR. Ter­mín nástu­pu: bře­zen 2019. Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek: 4. 2. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.