MŠMT — lektor/ka českého jazyka a literatury v zahraničí

    Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ČR vyhla­šu­je výbě­ro­vé říze­ní na obsa­ze­ní pozi­ce lektora/lektorky čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry v Pol­sku a Rumun­sku s působ­nos­tí od aka­de­mic­ké­ho roku 2019/2020. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.