Ostsächsische Sparkasse Dresden — pracovní pozice

    Spo­leč­nost Ost­säch­sische Spar­kas­se Dre­sden hle­dá absol­ven­ta Bc. nebo Ing. (Mgr.) — stu­dia pro tra­i­nee pro­gram, kte­rý bude pro­bí­hat pře­váž­ně v regi­o­nech Ústí nad Labem a Sas­ko (Pir­na, Dre­sden, Bad Schan­dau) a čás­teč­ně resp. vyjí­meč­ně i v Pra­ze. Nabíd­ka je urče­na stu­den­tům, kte­ří mají zájem o prá­ci v nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­ti, kte­ří vel­mi dob­ře ovlá­da­jí němec­ký jazyk a kte­ří absol­vo­va­li stu­di­um v někter­mém z eko­no­mic­kých pro­gra­mů. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.