PersCom s.r.o. — Finanční účetní s NJ — Teplice

    Per­so­nál­ní agen­tu­ra Per­sCom s.r.o. hle­dá pra­cov­ní­ky na pozi­ci “finanč­ní účet­ní v NJ — Tep­li­ce”. Nabíd­ka je urče­na absol­ven­tům eko­no­mic­ké­ho stu­dia se zájmem o účet­nic­tví. Poža­dav­ky: eko­no­mic­ké vzdě­lá­ní, úro­veň němec­ké­ho jazy­ka ale­spoň na úrov­ni A2. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.