Pedagogická fakulta

 Termín podávání přihlášky

31. 3. 2017 – baka­lář­ské a magis­ter­ské studium
20. 9. 2017 – dok­tor­ské studium

Termín přijímacích zkoušek

18.–21. 4. 2017 – prak­tic­ké z Hv, Vv a Tv
19.–23. 6. 2017 – písem­né i úst­ní zkouš­ky pro všech­ny ostat­ní baka­lář­ské a magis­ter­ské stu­dij­ní pro­gra­my + náhrad­ní prak­tic­ké zkoušky
23.–27. 10. 2017 – při­jí­ma­cí zkouš­ky pro dok­tor­ské stu­dij­ní programy

 

Proč si vybrat pedagogickou fakultu

  1. Profese uči­te­le je bez nad­sáz­ky jed­no z nej­krás­něj­ších a nej­ná­roč­něj­ších povolání
  2. Zázemí nej­star­ší fakul­ty naší univerzity
  3. Nejširší nabíd­ka oborů
  4. Komunita číta­jí­cí více než 3000 studentů
  5. Zaměření na prak­tic­kou výuku


Lásku k umě­ní mám v sobě už od dět­ství, pro­to jít na výtvar­nou výcho­vu byla pro mě jas­ná vol­ba. Přidala jsem si k tomu češ­ti­nu a, i když to není sran­da, roz­hod­ně toho neli­tu­ji. Studium na VŠ mi dalo pře­de­vším nový pohled na věci, kte­ré mě baví a zajímají.

Bára Krauskopfová, Výtvarná výcho­va – Český jazyk

Fakulta v číslech

9

spor­tov­ních ploch

87

stu­dij­ních oborů

3443

stu­den­tůKdyž jsem před více než dese­ti lety začal stu­do­vat v Ústí, neměl jsem ani zdá­ní, kolik skvě­lých lidí na fakul­tě potkám a jak mi stu­di­um změ­ní život. Obory na naší fakul­tě mají vyso­ké reno­mé, jsou nároč­né, ale posky­tu­jí také mno­ho pří­le­ži­tos­tí k roz­ší­ře­ní uči­tel­ské kva­li­fi­ka­ce. Studenti mohou pub­li­ko­vat, pra­co­vat na fakult­ních i mezi­ná­rod­ních pro­jek­tech a zís­kat zku­še­nos­ti, kte­ré se dají zúro­čit nejen v uči­tel­ské pra­xi, ale také v dok­tor­ském studiu.

Václav Jindráček, Učitel na ZŠ Studentská v Jirkově