Přírodovědecká fakulta

 Termín podávání přihlášky

31. 3. 2017 – baka­lář­ské a magis­ter­ské studium
30. 4. 2017 – dok­tor­ské studium

Termín přijímacích zkoušek

18.–21. 4. 2017 – prak­tic­ké z Hv
19.–23. 6. 2017 – písem­né i úst­ní zkoušky

Proč si vybrat přírodovědeckou fakultu

  1. Zabýváme se jak tra­dič­ní­mi pří­ro­do­věd­ný­mi obo­ry, tak moder­ní­mi – např. nano­tech­no­lo­gií či toxikologií.
  2. Provedeme tě teo­rií a uká­že­me praxi.
  3. Pomůžeme ti zapo­jit se do mezi­ná­rod­ních vědec­kých projektů.
  4. Nabízíme moti­vač­ní, pro­spě­cho­vé a soci­ál­ní stipendium.
  5. Máme tu téměř rodin­nou atmosféru.
  6. A Ústí je v poho­dě – sebe­vě­do­mé sto­ti­sí­co­vé měs­to, obklo­pe­né Labskými pís­kov­ci a Českým stře­do­ho­řím, odkud jsi za hodi­nu v Praze nebo Drážďanech!


Nikdo se nemů­že nau­čit všech­no ve svém obo­ru, je důle­ži­té mít struč­ný vše­o­bec­ný pře­hled, záro­veň si co nejdří­ve zvo­lit svůj směr a sou­stře­dit se pře­de­vším na něj.

Bc. Simona Lupínková, studentka

Fakulta v číslech

35

zahra­nič­ních
part­ner­ských škol

580

zájem­ců o Bc. studium

368

při­ja­tých do Bc. studiaNejsem exhi­bi­ci­o­nis­ta a netou­žím před­sta­vo­vat veřej­nos­ti náš (zatím) úspěš­ný výzkum, ale sou­těž dopadla nad mé oče­ká­vá­ní a obdr­žel jsem cenu Akademie věd za
vědec­ký přínos.

Mgr. Jakub Braborec, absolvent