Umění

Armaturka

Jateč­ní 1588/49, 400 01 Ústí nad Labem

Arma­tur­ka je kul­tur­ní, výstav­ní a vzdě­lá­va­cí fab­ri­ka. Posti­hu­je oblas­ti čes­ké­ho a zahra­nič­ní­ho výtvar­né­ho umě­ní a desig­nu. Její pro­gram je rea­li­zo­ván Fakul­tou umě­ní a desig­nu UJEP ve spo­lu­prá­ci s její­mi stu­den­ty a absol­ven­ty, a obec­ně pro­spěš­nou spo­leč­nos­tí Lidé výtvar­né­mu umě­ní – výtvar­né umě­ní lidem. Toto nefor­mál­ní pro­stře­dí obo­ha­cu­je nabíd­ku kul­tur­ní­ho živo­ta v Ústí nad Labem

www strán­ky

 

Dům umění Ústí nad Labem

Klíš­ská 1101/129a, 40096 Ústí nad Labem

Dům umě­ní je nově zalo­že­nou výstav­ní insti­tu­cí, jejíž kon­cep­ci a pro­voz zajiš­ťu­je Fakul­ta umě­ní a desig­nu UJEP v Ústí nad Labem. Dům umě­ní je umís­těn v rekon­stru­o­va­ných pro­sto­rách býva­lé uni­ver­zit­ní men­zy v rezi­denč­ní čtvr­tí Klí­še neda­le­ko měst­ské­ho cen­t­ra a uni­ver­zit­ní­ho kam­pu­su, dis­po­nu­je 500 m² výstav­ní plo­chy a dal­ší­mi pro­sto­ry vhod­ný­mi pro rea­li­za­ci umě­lec­kých, spo­le­čen­ských a edu­kač­ních pro­gra­mů.

www strán­ky

 

Galerie Koridor

Čes­ké mlá­de­že 8, 400 96 Ústí nad Labem

Gale­rie Kori­dor je spe­ci­fic­kým výstav­ním pro­sto­rem v budo­vě Peda­go­gic­ké fakul­ty UJEP (Čes­ké mlá­de­že 8, Ústí nad Labem). Jed­ná se o spo­jo­va­cí chod­bu mezi sta­rou a novou budo­vou fakul­ty, jež je čas­to navště­vo­vá­na stu­den­ty, kte­ří pře­chá­ze­jí či čeka­jí na před­náš­ky. Výstav­ní pro­gram gale­rie vychá­zí z cha­rak­te­ru pro­sto­ru (prů­cho­zí­ho, ote­vře­né­ho, snad­no pří­stup­né­ho), zahr­nu­je jak sku­pi­no­vé výsta­vy, tak výsta­vy jed­no­ho auto­ra. Výběr vysta­vu­jí­cích se zamě­řu­je pře­váž­ně na auto­ry z řad stu­den­tů Kated­ry výtvar­né kul­tu­ry PF UJEP a FUD UJEP, stu­den­tů jiných výtvar­ných kate­der a umě­lec­kých škol i dal­ších mla­dých auto­rů ze sou­čas­né umě­lec­ké scé­ny. Sou­čás­tí výstav­ní­ho plá­nu je rov­něž pre­zen­ta­ce gran­tů a pro­jek­tů, kte­ré jsou rea­li­zo­vá­ny na UJEP, a na kte­rých uni­ver­zi­ta spo­lu­pra­cu­je s jiný­mi pra­co­viš­ti. Gale­rie je také pro­sto­rem pro rea­li­za­ci vlast­ních výstav­ních pro­jek­tů stu­den­tů KVK PF UJEP v rám­ci voli­tel­né­ho před­mě­tu Kurá­tor­ský pro­jekt.

www strán­ky