Univerzita třetího věku

1. Základní informace o Univerzitě třetího věku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Uni­ver­zi­ta tře­tí­ho věku (U3V) je zvlášt­ní for­mou celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní, kte­rou Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem (UJEP) usku­teč­ňu­je jako člen Aso­ci­a­ce uni­ver­zit tře­tí­ho věku ve sho­dě s Char­tou práv a svo­bod a v sou­la­du se svým sta­tu­tem již od aka­de­mic­ké­ho roku 1994/1995.

Cílem kur­zů Uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku je poskyt­nout seni­o­rům mož­nost, aby se kva­li­fi­ko­va­ně a na uni­ver­zit­ní úrov­ni moh­li sys­te­ma­tic­ky sezna­mo­vat s nej­no­věj­ší­mi poznatky v oblas­ti vědy, his­to­rie, poli­ti­ky, kul­tu­ry apod. Pořá­dá­ní U3V je sou­čas­ně pro­je­vem péče o neu­stá­lý duchov­ní roz­voj obča­nů popro­duk­tiv­ní­ho věku, kte­rým se tak­to nejen roz­ši­řu­jí jejich zna­los­ti, ale pře­de­vším se tím sti­mu­lu­je jejich zájem o sou­čas­né dění, prak­tic­ké vyu­ží­vá­ní zís­ka­ných vědo­mos­tí a o stá­lý aktiv­ní pří­stup k živo­tu. U3V tím při­spí­vá k zís­ká­ní a udr­že­ní poci­tu uži­teč­nos­ti a satis­fak­ce a pro­hlu­bu­je vědo­mí odpo­věd­nos­ti za vlast­ní stá­ří.

Účast­ní­ci U3V mají sta­tut poslu­cha­če vyso­ké ško­ly, nejsou stu­den­ty ve smys­lu záko­na č. 111/1998 Sb. o vyso­kých ško­lách.

2. Podmínky pro možnost navštěvovat kurzy Univerzity třetího věku

  • Věk mini­mál­ně 50 let.
  • Ukon­če­né stře­do­škol­ské vzdě­lá­ní, pokud ucha­zeč o stu­di­um na U3V nemá dokon­če­né stře­do­škol­ské vzdě­lá­ní, může navště­vo­vat pořá­da­né kur­zy a před­náš­ky, ale nespl­ňu­je pod­mín­ku k vydá­ní Osvěd­če­ní o absol­vo­vá­ní Uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku.
  • Řád­né a včas­né podá­ní při­hláš­ky ke stu­diu na U3V. Při­hláš­ka se podá­vá nejen na začát­ku dvou­le­té­ho cyk­lu, ale i před kaž­dým jed­not­li­vým semestrem. Ter­mí­ny pro podá­ní při­hlá­šek jsou vždy včas ozná­me­ny na nástěn­kách a na webo­vých strán­kách.
  • Je mož­né se při­hlá­sit do více kur­zů.
  • zapla­ce­ní poplat­ku za vybra­né kur­zy — popla­tek může účast­ník zapla­tit buď hoto­vě v kan­ce­lá­ři U3V, Pas­teu­ro­va 3544/1, Ústí nad Labem nebo urče­ným pra­cov­ní­kům insti­tu­cí, kde výu­ka pro­bí­há nebo pře­vo­dem na účet 260112295/0300, VS 2217341001. Pou­ze po zapla­ce­ní za vybra­né kur­zy se stá­vá ucha­zeč o stu­di­um na U3V jeho účast­ní­kem a je řád­ně zaevi­do­ván v jed­not­li­vých kur­zech. Poplat­ky jsou nevrat­né.

3. Forma výuky

Ve sho­dě s vyso­ko­škol­ským způ­so­bem stu­dia jsou základ­ní orga­ni­zač­ní for­my výu­ky U3V před­náš­ka, semi­nář, cvi­če­ní a exkur­ze. Na výu­ce se podí­le­jí jed­not­li­vé sou­čás­ti UJEP, před­náš­ky jsou pre­zen­to­vá­ny aka­de­mic­ký­mi pra­cov­ní­ky UJEP a exter­ní­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky. Admi­nis­tra­ti­vu U3V zajiš­ťu­je Oddě­le­ní celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní — kan­ce­lář U3V.

Výu­ka U3V pro­bí­há obvykle v budo­vě Mul­ti­funkč­ní­ho cen­t­ra (MFC), Pas­teu­ro­va 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, popří­pa­dě v dal­ších pro­sto­rách UJEP Ústí nad Labem a dále v insti­tu­cích, kte­ré pro­na­jí­ma­jí pro­sto­ry pro výu­ku U3V.
4. Har­mo­no­gram kur­zů
Kur­zy U3V jsou nabí­ze­ny ve dvou­le­tém cyk­lu, pře­váž­ně jako čtyř­se­mestro­vé kur­zy

Při­hlá­še­ní:
Ke kur­zům se ucha­ze­či hlá­sí v pře­dem zve­řej­ně­ných ter­mí­nech buď písem­nou při­hláš­kou, dále osob­ně na OCV, Pas­teu­ro­va 1, Ústí nad Labem, nebo e‑přihláškou, pří­pad­ně zašlou vypl­ně­nou a pode­psa­nou při­hláš­ku poš­tou. V rám­ci při­hláš­ky si ucha­ze­či volí z nabíd­ky ty kur­zy, o kte­ré mají zájem.

Zapla­ce­ní poplat­ku za vybra­né kur­zy U3V UJEP Ústí nad Labem a před­lo­že­ní dokla­du o plat­bě: Poplat­ky za kur­zy jsou vybí­rá­ny osob­ně v kan­ce­lá­ři OCV — dle poky­nů OCV nebo je mož­no je pla­tit ban­kov­ním pře­vo­dem ve pro­spěch účtu. Název účtu: Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně, Pas­teu­ro­va 1, 400 96 Ústí nad Labem Účet čís­lo: 260112295/0300, VS 2217341001.

Výu­ka:
Výu­ka pro­bí­há v zim­ním a let­ním semest­ru. Semest­ry nejsou zakon­če­ny žád­ným zápočto­vým týd­nem ani zkouš­ko­vým obdo­bím.

Ukon­če­ní výu­ky:
Kur­zy mohou být ukon­če­ny slav­nost­ním vyřa­ze­ním (pro­mo­cí) poslu­cha­čů, kte­ří spl­ni­li všech­ny poža­dav­ky pro udě­le­ní Osvěd­če­ní o absol­vo­vá­ní Uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku.