Univerzita třetího věku

1. Základní informace o Univerzitě třetího věku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita třetího věku (U3V) je zvláštní formou celoživotního vzdělávání, kterou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) uskutečňuje jako člen Asociace univerzit třetího věku ve shodě s Chartou práv a svobod a v souladu se svým statutem již od akademického roku 1994/1995.

Cílem kurzů Univerzity třetího věku je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Pořádání U3V je současně projevem péče o neustálý duchovní rozvoj občanů poproduktivního věku, kterým se takto nejen rozšiřují jejich znalosti, ale především se tím stimuluje jejich zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí a o stálý aktivní přístup k životu. U3V tím přispívá k získání a udržení pocitu užitečnosti a satisfakce a prohlubuje vědomí odpovědnosti za vlastní stáří.

Účastníci U3V mají statut posluchače vysoké školy, nejsou studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

2. Podmínky pro možnost navštěvovat kurzy Univerzity třetího věku

  • Věk minimálně 50 let.
  • Ukončené středoškolské vzdělání, pokud uchazeč o kurzy U3V UJEP nemá dokončené středoškolské vzdělání, může navštěvovat pořádané kurzy, ale nesplňuje podmínku k vydání Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku.
  • Řádné a včasné podání přihlášky ke kurzům na U3V UJEP. Přihláška se podává nejen na začátku dvouletého cyklu, ale i před každým jednotlivým semestrem. Termíny pro podání přihlášek jsou vždy včas oznámeny na nástěnkách a na webových stránkách.
  • Je možné se přihlásit do více kurzů. Posluchač se může v daném semestru zúčastnit pouze kurzů, které má zaplaceny (je kontrolováno). Nelze nahrazovat neúčast na kurzu docházkou na kurzu jiném (neplatí u stejných kurzů s více skupinami, jako např. kurz UK8, pak je to na dohodě s lektorem). Při nepřítomnosti na kurzu není možné poslat za sebe jinou osobu.
  • Zaplacení poplatku za vybrané kurzy – poplatek může účastník zaplatit buď hotově v kanceláři U3V, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem nebo určeným pracovníkům institucí, kde výuka probíhá nebo převodem na účet 260112295/0300, VS 2217341001. Pouze po zaplacení za vybrané kurzy se stává uchazeč na U3V jeho účastníkem a je řádně zaevidován v jednotlivých kurzech. Poplatky jsou nevratné.

3. Forma výuky

Ve shodě s vysokoškolským způsobem studia jsou základní organizační formy výuky U3V přednáška, seminář, cvičení a exkurze. Na výuce se podílejí jednotlivé součásti UJEP, přednášky jsou prezentovány akademickými pracovníky UJEP a externími spolupracovníky. Administrativu U3V zajišťuje Oddělení celoživotního vzdělávání – kancelář U3V. (budova s nápisem AULY)

Výuka U3V probíhá obvykle v budově Multifunkčního centra (MFC), Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, popřípadě v dalších prostorách UJEP Ústí nad Labem a dále v institucích, které pronajímají prostory pro výuku U3V.

4. Harmonogram kurzů

Kurzy U3V jsou nabízeny ve dvouletém cyklu, převážně jako čtyřsemestrové kurzy.

Přihlášení:
Ke kurzům se uchazeči hlásí v předem zveřejněných termínech a to, buď písemnou přihláškou, osobně na OCV, Pasteurova 1, Ústí nad Labem, nebo zašlou vyplněnou a podepsanou přihlášku poštou. V rámci přihlášky si uchazeči volí z nabídky ty kurzy, o které mají zájem.

Zaplacení poplatku za vybrané kurzy U3V UJEP Ústí nad Labem: Poplatky za kurzy jsou vybírány osobně v kanceláři OCV – dle pokynů OCV nebo je možno je platit bankovním převodem ve prospěch účtu. Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem Účet číslo: 260112295/0300, VS 2217341001. Preferujeme platbu bankovním převodem.

Výuka:
Výuka probíhá v zimním a letním semestru. Semestry nejsou zakončeny žádným zápočtovým týdnem ani zkouškovým obdobím.

Ukončení výuky:
Kurzy mohou být ukončeny slavnostním vyřazením (promocí) posluchačů, kteří splnili všechny požadavky pro udělení Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku.