FUD UJEP opět zazářila na soutěžních přehlídkách designu

Na kon­ci říj­na pro­běh­ly dvě sou­tě­že desig­nu, kte­rých se účast­ni­li peda­go­go­vé i stu­den­ti Fakulty umě­ní a desig­nu UJEP. Z obou sou­tě­ží při­vez­li ceny a skvě­le pre­zen­to­va­li nejen svou tvor­bu, ale také ústec­kou umě­lec­kou fakultu.

MASTER OF CRYSTAL 2017 je sou­těž návrhů šper­ků a svě­tel­ných objek­tů, vyhla­šo­va­ná spo­leč­nos­tí Preciosa, jejíž vítě­zo­vé byli ozná­me­ni dne 25. 10. 2017. Druhou cenu odbor­né poro­ty zís­ka­la stu­dent­ka FUD Marcela Šilhánová za svě­tel­ný objekt RONDEL. Aktuálně jsou všech­na sou­těž­ní díla vysta­ve­na ve Flagshipstoru Preciosy v Praze.

Vichřice před­čas­ně ukon­či­la 19. roč­ník DESIGNBLOKU, mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu desig­nu a módy. I přes­to došlo na oce­ně­ní nej­lep­ších tvůr­ců a pře­dá­vá­ní cen, pro­vi­zor­ně v praž­ském Divadle Na zábrad­lí. Ceny byly roz­dá­ny v nedě­li večer 29. 10. 2017 v jede­nác­ti kate­go­ri­ích. Za FUD si vel­mi dob­ře vedl nový vedou­cí ate­li­é­ru Sklo Marcel Mochal, kte­rý uspěl v kate­go­rii Nejlepší kolek­ce byto­vých doplň­ků se znač­kou LLEV. Cenu za Nejlepší pro­to­typ desig­né­ra obdr­že­li absol­vent­ka a dok­to­rand FUD Markéta Držmíšková a Petr Hák za kolek­ci sví­ti­del a roz­klá­da­cích sto­lů Torque. Stánek Fakulty umě­ní a desig­nu UJEP byl nomi­no­ván v sou­tě­ži Ceny Designbloku 2017 mezi tře­mi nej­lep­ší­mi v kate­go­rii Nejlepší škol­ní pre­zen­ta­ce.

V rám­ci Designbloku pro­běh­la také výsta­va a sou­těž Diploma Selection, kde zís­ka­li 3. mís­to por­ce­lá­no­ví Maskoti Heleny Patelisové, absol­vent­ky ate­li­é­ru Design kera­mi­ky FUD. Do zvlášt­ní­ho výbě­ru mla­dých talen­tů Erste Premier Talent Display si kurá­to­ři Designbloku Jana Zielinski a Jiří Macek vybra­li kera­mic­ké Vázy PUNC Zuzany Viszusové, také stu­dent­ky ate­li­é­ru Design kera­mi­ky FUD.