Severočeští tvůrci ex libris” v univerzitní knihovně

Vědec­ká knihov­na UJEP vysta­vu­je do kon­ce úno­ra seve­ro­čes­ké tvůr­ce ex lib­ris. Jed­ná se dosud o nej­u­ce­le­něj­ší pře­hlíd­ku regi­o­nál­ní­ho ex lib­ris u nás.

Roz­sáh­lá gra­fic­ká tvor­ba uměl­ců sever­ních Čech se vyzna­ču­je mimo­řád­nou pes­t­ros­tí a růz­no­ro­dostí ovliv­ně­nou pří­rod­ní­mi krá­sa­mi i roz­sáh­lý­mi pro­mě­na­mi prů­mys­lo­vé­ho kra­je. V našem pří­pa­dě jde o prv­ní pokus shro­máž­dit vět­ši­nu seve­ro­čes­kých rodá­ků a uměl­ců půso­bí­cích v čes­kém pohra­ni­čí od 2. polo­vi­ny 20. sto­le­tí a zabý­va­jí­cích se tvor­bou uži­té a pří­le­ži­tost­né gra­fi­ky,“ vysvět­lu­je PhDr. Jiří Ort z kated­ry pre­pri­már­ní­ho a pri­már­ní­ho vzdě­lá­vá­ní PF UJEP.

Putov­ní expo­zi­ce se před­sta­vi­la již v roce 2015 na sjez­du Spol­ku sbě­ra­te­lů a přá­tel exlib­ris v Cho­mu­to­vě, kde byla sbě­ra­te­li a odbor­ní­ky hod­no­ce­na jako nej­u­ce­le­něj­ší pře­hlíd­ka regi­o­nál­ní­ho ex lib­ris, kte­rá byla dosud sesta­ve­na. Gra­fic­ké líst­ky jsou zapůj­če­ny ze sbí­rek Hany Šav­lo­vé a dr. Jiří­ho Orta. Adjusta­ci expo­ná­tů a insta­la­ci pro­ved­ly stu­dent­ky KVU, výběr a uspo­řá­dá­ní doc. Vla­di­mír Šavel.

Tato výsta­va má na ústec­ké uni­ver­zi­tě své opod­stat­ně­ní, neboť řada vysta­vu­jí­cích auto­rů byla či je peda­go­gy na růz­ných jejích fakul­tách, dal­ší jsou jejich absol­ven­ty,“ říká doc. Mgr. Vla­di­mír Šavel z kated­ry výchov umě­ním PF UJEP.

Tak jako se nej­lep­ší čeští gra­fi­ci hlá­sí k odka­zu Vác­la­va Holla­ra, orga­ni­zá­to­ři a seve­ro­čeští exlib­ris­té tou­to pře­hlíd­kou vzdá­va­jí pomy­sl­ný hold Voj­tě­chu Pre­is­si­go­vi (1870–1944) ze Svět­ce u Tep­lic. Výsta­va zahr­nu­je ukáz­ky kniž­ních zna­ček od regi­o­nál­ních uměl­ců nej­zná­měj­ších až po mla­dé, začí­na­jí­cí auto­ry.

Teri­to­ri­ál­ně jsme pokry­li sídel­ní pásmo od Kar­lo­vých Varů přes pánevní oblast Pod­kruš­no­ho­ří, kraj ústec­ký a libe­rec­ký až po Trut­nov­sko. Poda­ři­lo se nám shro­máž­dit drob­ná díl­ka více jak pade­sá­ti výtvar­ných uměl­ců, z nichž je k vidě­ní, z pro­sto­ro­vých důvo­dů, jen část,“ upřes­ňu­je dr. Ort.

Někte­ří z auto­rů již nejsou mezi námi (Hou­ra, Dil­lin­ger, Hora, Klápš­tě, Lapá­ček, Liesler, Mařík- Fils, Matouš, Patočka, Pokor­ný, Rykr, Šavel sen., Vysu­šil…), jiní už se tvor­bou kniž­ních zna­ček pře­sta­li zabý­vat (Bíl­ko­vá, Bro­žek, Otra­do­vec, Ple­cha­tý, Zed­ník…), ale ostat­ní se věnu­jí tvor­bě komor­ní gra­fi­ky nepře­tr­ži­tě dál až dodneš­ka k potě­še sbě­ra­te­lů.

Výsta­vu nalez­ne­te ve vol­ném výbě­ru Vědec­ké knihov­ny UJEP, Pas­teu­ro­va 5, Ústí nad Labem. Ote­ví­ra­cí doba: pondělí–čtvrtek: 8:00 –20:00 h, pátek: 8:00–17:00 h, sobo­ta:      8:00–12:00 h.