Islám a politika - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Islám a politika

Na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP proběhne ve středu 14. 2. 2018 od 15:00 h slavnostní přestavení knihy doc. PhDr. Rudolfa Kučery, Ph.D.: „Islám a politika. Vznik a vývoj islamistické ideologie“.

Knižní novinku roku 2017 uvede sám autor doc. Kučera spolu s recenzenty, bezpečnostním analytikem a prorektorem CEVRO Institutu Tomášem Pojarem, M.A., a politickým komentátorem a předsedou Občanského institutu MUDr. Romanem Jochem.

Rudolf Kučera si bere pod drobnohled „žhavé“ téma současnosti a pro přehlednost knihu rozděluje do tří rozsáhlejších oddílů. „Snažil jsem se o odbornou syntézu historického a politologického pohledu na vznik a vývoj islamistické ideologie. Prostřednictvím historizujícího přístupu umožňuji čtenáři proniknout k duchovním kořenům vztahu islámu a politiky a orientovat se ve zdrojích současných konfliktů na Blízkém východě,“ uvádí doc. Kučera.

V závěru knihy Islám a politika vyslovuje Rudolf Kučera hypotézu, že v současné době už se nejedná o jakési opakování studené války v nových podobách, ale o počínající konflikt mezi ruskou civilizací a civilizací západní, proti nimž stojí islamistické síly, které si uzurpují novou historickou roli ve vývoji islámské civilizace.

„Přiložená mapa s názvem Britsko-francouzské sféry zájmu v roce 1916 dokumentuje tzv. Sykes-Picotovu dohodu neboli tajnou smlouvu mezi Francií a Velkou Británií, uzavřenou se souhlasem Ruské říše, která vymezovala budoucí sféry jejich vlivu v jihozápadní Asii. Ukazuje, že klíčovou zemí byla a dodnes je Sýrie a že naděje na její znovusjednocení je zcela minimální,“ upozorňuje doc. Kučera.

Doc. Rudolf Kučera vyučuje politickou filozofii a politologii na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na CEVRO Institutu v Praze. V posledních letech publikoval dvě monografie Politologická historie demokracie (2012) a Filozofické kořeny politického rozhodování (2014). V roce 1984 založil samizdatovou revue Střední Evropa, kterou vydával ve spolupráci s britskou Nadací Jana Husa. Pořádal s tím spojené bytové semináře, kterých se účastnili i přední filozofové a politologové z Francie a Velké Británie. Za tuto svou činnost obdržel v roce 2014 od Ministerstva obrany ČR osvědčení o „účasti v odboji a odporu proti komunismu v době nesvobody“.