Islám a politika

Na katedře poli­to­lo­gie a filo­zo­fie Filozofické fakul­ty UJEP pro­běh­ne ve stře­du 14. 2. 2018 od 15:00 h slav­nost­ní pře­sta­ve­ní kni­hy doc. PhDr. Rudolfa Kučery, Ph.D.: „Islám a poli­ti­ka. Vznik a vývoj isla­mis­tic­ké ideologie“.

Knižní novin­ku roku 2017 uve­de sám autor doc. Kučera spo­lu s recen­zen­ty, bez­peč­nost­ním ana­ly­ti­kem a pro­rek­to­rem CEVRO Institutu Tomášem Pojarem, M.A., a poli­tic­kým komen­tá­to­rem a před­se­dou Občanského insti­tu­tu MUDr. Romanem Jochem.

Rudolf Kučera si bere pod drob­no­hled „žha­vé“ téma sou­čas­nos­ti a pro pře­hled­nost kni­hu roz­dě­lu­je do tří roz­sáh­lej­ších oddí­lů. „Snažil jsem se o odbor­nou syn­té­zu his­to­ric­ké­ho a poli­to­lo­gic­ké­ho pohle­du na vznik a vývoj isla­mis­tic­ké ide­o­lo­gie. Prostřednictvím his­to­ri­zu­jí­cí­ho pří­stu­pu umož­ňu­ji čte­ná­ři pro­nik­nout k duchov­ním koře­nům vzta­hu islá­mu a poli­ti­ky a ori­en­to­vat se ve zdro­jích sou­čas­ných kon­flik­tů na Blízkém výcho­dě,“ uvá­dí doc. Kučera.

V závě­ru kni­hy Islám a poli­ti­ka vyslo­vu­je Rudolf Kučera hypo­té­zu, že v sou­čas­né době už se nejed­ná o jakési opa­ko­vá­ní stu­de­né vál­ky v nových podo­bách, ale o počí­na­jí­cí kon­flikt mezi rus­kou civi­li­za­cí a civi­li­za­cí západ­ní, pro­ti nimž sto­jí isla­mis­tic­ké síly, kte­ré si uzur­pu­jí novou his­to­ric­kou roli ve vývo­ji islám­ské civilizace.

Přiložená mapa s názvem Britsko-fran­couz­ské sfé­ry zájmu v roce 1916 doku­men­tu­je tzv. Sykes-Picotovu doho­du nebo­li taj­nou smlou­vu mezi Francií a Velkou Británií, uza­vře­nou se sou­hla­sem Ruské říše, kte­rá vyme­zo­va­la budou­cí sfé­ry jejich vli­vu v jiho­zá­pad­ní Asii. Ukazuje, že klí­čo­vou zemí byla a dodnes je Sýrie a že nadě­je na její zno­vusjed­no­ce­ní je zce­la mini­mál­ní,“ upo­zor­ňu­je doc. Kučera.

Doc. Rudolf Kučera vyu­ču­je poli­tic­kou filo­zo­fii a poli­to­lo­gii na katedře poli­to­lo­gie a filo­zo­fie Filozofické fakul­ty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na CEVRO Institutu v Praze. V posled­ních letech pub­li­ko­val dvě mono­gra­fie Politologická his­to­rie demo­kra­cie (2012) a Filozofické koře­ny poli­tic­ké­ho roz­ho­do­vá­ní (2014). V roce 1984 zalo­žil samizda­to­vou revue Střední Evropa, kte­rou vydá­val ve spo­lu­prá­ci s brit­skou Nadací Jana Husa. Pořádal s tím spo­je­né byto­vé semi­ná­ře, kte­rých se účast­ni­li i před­ní filo­zo­fo­vé a poli­to­lo­go­vé z Francie a Velké Británie. Za tuto svou čin­nost obdr­žel v roce 2014 od Ministerstva obra­ny ČR osvěd­če­ní o „účas­ti v odbo­ji a odpo­ru pro­ti komu­nis­mu v době nesvobody“.