Odcizení podle slovníku

Zve­me vás na ver­ni­sáž výsta­vy /Odcizení pod­le slovníku/ ve stře­du 11. 4. 2018 v 18:00 h v Gale­rii Emi­la Filly v Ústí nad Labem.

Výsta­va je výsled­kem spo­leč­né prá­ce stu­den­tek prv­ní­ho roč­ní­ku stu­dij­ní­ho obo­ru Kurá­tor­ská stu­dia na FUD UJEP. Výsta­va se sklá­dá z děl, kte­rá byla vybrá­na z již stá­va­jí­cí tvor­by auto­rů a dále budou k vidě­ní díla, kte­rá vznik­la spe­ci­ál­ně pro ten­to pro­jekt.

Vysta­vu­jí­cí uměl­ci: David Böhm a Jiří Fran­ta, Jiří Čer­nic­ký, Bar­bo­ra Fastro­vá a Joha­na Pošo­vá, Anna Hulačová,Martin Kohout, Ale­na Kot­zman­no­vá, Mar­tin Kru­pa, Jaro­mír Novot­ný, Tomáš Peká­rek, Jiří Poj­sl, Joha­na Pošo­vá, Robin Sei­dl, Josef Schorm, Tomáš Svo­bo­da, Patrik Vanic­ký

Kurá­to­ři výsta­vy: Kate­ři­na Fuc­si­ko­vá, Kar­la Hla­váč­ko­vá, Eka­te­ri­na Kača­lo­vá, Ane­ta Krut­ská, Anna Zema­no­vá
Gra­fic­ké řeše­ní: Tomáš Peká­rek

Zahá­je­ní ozvlášt­ní uni­kát­ní mož­nost zhléd­nout tvor­bu umě­lec­ké­ho díla pří­mo v rám­ci ver­ni­sá­že. Kurá­tor­ky výsta­vy pro­ve­dou zájem­ce její insta­la­cí 11. 4. 2018 v 16:00 h, a to v rám­ci před­náš­ko­vé­ho cyk­lu Čelem k umě­ní pořá­da­né­ho Fakul­tou umě­ní a desig­nu Uni­ver­zi­ty Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem.

Mís­to koná­ní: Gale­rie Emi­la Filly, Jateč­ní 1588/49, 40001 Ústí nad Labem

Ter­mín koná­ní: 12. 4. – 18. 5. 2018

Ote­ví­ra­cí doba: út–pá: 10:00–18:00 h, so: 13:00–17:00 h

www