Další 4 miliony od kraje pomohou nejen doktorandům

Ústecký kraj navýšil finanční podporu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2018 na 10 mil. korun. Včera o tom rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje, když schválilo rozdělení přebytku hospodaření, a tím další 4 mil. Kč pro plánované žádosti o dotaci z UJEP.

Již od března 2017 existující Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem umožňuje univerzitě realizovat nespočet aktivit, na kterých se společně dohodla s pracovníky Ústeckého kraje. V roce 2017 díky této podoře vzniklo a bylo realizováno 16  rozsáhlých užitečných projektů za 6 mil. korun.

Proto byly pro rok 2018 společně připraveny další navazující, ale také zcela nové akce prospěšné kraji i ústecké univerzitě. Dne 23. 4. 2018 navíc Zastupitelstvo ÚK schválilo další dotaci pro ústeckou univerzitu ve výši 4 mil. korun. UJEP tak pro rok 2018 získává celých 10 mil. korun.  

Velmi děkuji všem, kteří k tomuto kroku přispěli. Jako Ústečan jsem velmi hrdý, že krajští zastupitelé a Krajský úřad v Ústeckém kraji vědí, že investice do vzdělání je tou správnou investicí, která se, zvláště našemu kraji, tisíckrát vrátí. Finanční podpora směřovaná do doktorandů, kteří u nás v Ústí budou pobírat vyšší stipendia než v Brně či Olomouci, a investice do technických a zdravotnických oborů je, jak jsem přesvědčen, správnou volbou,“ říká rektor
doc. Martin Balej.

Konkrétně budou navýšené finance nejvyšší měrou směřovat do podpory mladých doktorandů, a to ve výši 2 mil. korun. Výše doktorandského stipendia je v současné době aktuálním tématem akademické veřejnosti. „Často je stipendium tak nízké, že demotivuje mladé začínající vědce v zahájení akademické dráhy,“ vysvětluje rektor Balej. „Proto jsem velmi rád, že další krajskou dotaci můžeme použít na zvýšení měsíční podpory našich doktorandů až na 13 750 Kč, a zvýšit tak pravděpodobnost jejich setrvání v kraji, “ dodává rektor.

Zkvalitnění doktorských studijních programů a podmínek doktorandů je jednou z priorit UJEP. Záměrem na Kraj předloženého projektu je podpořit mladé studenty studující v prezenční formě doktorského studia, a přispět tak ke zlepšení podmínek, za nichž studují.

Jedná se o odstranění bariéry ve studiu, kterou představují nízká stipendia, jež doktorandům nedovolují věnovat se naplno studiu, a kvůli které i talentovaní studenti často svá studia nedokončí. Situaci se snaží řešit i MŠMT, které v roce 2018 navýšilo doktorská stipendia na 11 250 Kč měsíčně, jedná se však pouze o částečné řešení, neboť i tak zůstává doktorské stipendium nižší než je minimální mzda (12 200 Kč),“ vysvětluje dr. Alena Chvátalová, prorektorka pro studium na UJEP.

2 mil. korun měsíčně umožní UJEP podpořit 67 mladých doktorandů částkou 2 500 Kč za měsíc, a to i zpětně od začátku roku 2018. Jejich stipendium tak bude měsíčně činit 13 750 Kč, což je více, než pobírají doktorandi např. v Brně či Olomouci.

Další díl „dodatečné“ dotace pro rok 2018 si rozdělí fakulta strojního inženýrství a fakulta zdravotnických studií.

Částka 1,2 mil. korun bude použita na dovybavení a provozování Centra virtuálních prototypů a aditivních technologií na fakultě strojního inženýrství. Centrum, v ČR jedinečné, bude využíváno jak studenty univerzity, tak žáky  středních škol z Ústeckého kraje. Ti se zde formou exkurzí či krátkodobých kurzů seznámí s nejnovějšími technologiemi a metodami vývoje nových součástí nebo i strojů (např. automobilů) pomocí virtuálního prototypování (tj.  vytvoření modelu nového výrobku pomocí počítače, včetně jeho optimalizace) a následně si ověří správnost řešení pomocí aditivních technologií (tj. 3D tisku modelu, nebo i výrobku). Rovněž se seznámí s možnostmi 3D skenování, převedení naskenovaných dílů do 3D počítačového modelu a jejich 3D tiskem.

Částka 0,8 mil. korun byla poskytnuta fakultě zdravotnických studií. Finanční podporu použije FZS na zkvalitnění profesní přípravy budoucích absolventů, a to zejména zapojením zvýšeného počtu lékařského a zdravotnického personálu (odborníků z praxe) do vzdělávání sester. V současné době se na realizaci teoretické i praktické výuky podílí 44 lékařů KZ, a. s., včetně přednostů klinik Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, a 100 mentorek odborné praxe. Tito pracovníci tak výrazně zvyšují kvalitu výuky i odborné praxe studentů.