Další 4 miliony od kraje pomohou nejen doktorandům

Ústec­ký kraj navý­šil finanč­ní pod­po­ru Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem pro rok 2018 na 10 mil. korun. Vče­ra o tom roz­hod­lo Zastu­pi­tel­stvo Ústec­ké­ho kra­je, když schvá­li­lo roz­dě­le­ní pře­byt­ku hos­po­da­ře­ní, a tím dal­ší 4 mil. Kč pro plá­no­va­né žádosti o dota­ci z UJEP.

Již od břez­na 2017 exis­tu­jí­cí Smlou­va o vzá­jem­né spo­lu­prá­ci mezi Ústec­kým kra­jem a Uni­ver­zi­tou J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem umož­ňu­je uni­ver­zi­tě rea­li­zo­vat nespo­čet akti­vit, na kte­rých se spo­leč­ně dohod­la s pra­cov­ní­ky Ústec­ké­ho kra­je. V roce 2017 díky této podo­ře vznik­lo a bylo rea­li­zo­vá­no 16  roz­sáh­lých uži­teč­ných pro­jek­tů za 6 mil. korun.

Pro­to byly pro rok 2018 spo­leč­ně při­pra­ve­ny dal­ší nava­zu­jí­cí, ale také zce­la nové akce pro­spěš­né kra­ji i ústec­ké uni­ver­zi­tě. Dne 23. 4. 2018 navíc Zastu­pi­tel­stvo ÚK schvá­li­lo dal­ší dota­ci pro ústec­kou uni­ver­zi­tu ve výši 4 mil. korun. UJEP tak pro rok 2018 zís­ká­vá celých 10 mil. korun.  

Vel­mi děku­ji všem, kte­ří k tomu­to kro­ku při­spě­li. Jako Úste­čan jsem vel­mi hrdý, že kraj­ští zastu­pi­te­lé a Kraj­ský úřad v Ústec­kém kra­ji vědí, že inves­ti­ce do vzdě­lá­ní je tou správ­nou inves­ti­cí, kte­rá se, zvláš­tě naše­mu kra­ji, tisíc­krát vrá­tí. Finanč­ní pod­po­ra smě­řo­va­ná do dok­to­ran­dů, kte­ří u nás v Ústí budou pobí­rat vyš­ší sti­pen­dia než v Brně či Olo­mou­ci, a inves­ti­ce do tech­nic­kých a zdra­vot­nic­kých obo­rů je, jak jsem pře­svěd­čen, správ­nou vol­bou,“ říká rek­tor
doc. Mar­tin Balej.

Kon­krét­ně budou navý­še­né finan­ce nej­vyš­ší měrou smě­řo­vat do pod­po­ry mla­dých dok­to­ran­dů, a to ve výši 2 mil. korun. Výše dok­to­rand­ské­ho sti­pen­dia je v sou­čas­né době aktu­ál­ním téma­tem aka­de­mic­ké veřej­nos­ti. „Čas­to je sti­pen­di­um tak níz­ké, že demo­ti­vu­je mla­dé začí­na­jí­cí věd­ce v zahá­je­ní aka­de­mic­ké dráhy,“ vysvět­lu­je rek­tor Balej. „Pro­to jsem vel­mi rád, že dal­ší kraj­skou dota­ci může­me pou­žít na zvý­še­ní měsíč­ní pod­po­ry našich dok­to­ran­dů až na 13 750 Kč, a zvý­šit tak prav­dě­po­dob­nost jejich setr­vá­ní v kra­ji, “ dodá­vá rek­tor.

Zkva­lit­ně­ní dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mů a pod­mí­nek dok­to­ran­dů je jed­nou z pri­o­rit UJEP. Zámě­rem na Kraj před­lo­že­né­ho pro­jek­tu je pod­po­řit mla­dé stu­den­ty stu­du­jí­cí v pre­zenč­ní for­mě dok­tor­ské­ho stu­dia, a při­spět tak ke zlep­še­ní pod­mí­nek, za nichž stu­du­jí.

Jed­ná se o odstra­ně­ní bari­é­ry ve stu­diu, kte­rou před­sta­vu­jí níz­ká sti­pen­dia, jež dok­to­ran­dům nedo­vo­lu­jí věno­vat se napl­no stu­diu, a kvů­li kte­ré i talen­to­va­ní stu­den­ti čas­to svá stu­dia nedo­kon­čí. Situ­a­ci se sna­ží řešit i MŠMT, kte­ré v roce 2018 navý­ši­lo dok­tor­ská sti­pen­dia na 11 250 Kč měsíč­ně, jed­ná se však pou­ze o čás­teč­né řeše­ní, neboť i tak zůstá­vá dok­tor­ské sti­pen­di­um niž­ší než je mini­mál­ní mzda (12 200 Kč),“ vysvět­lu­je dr. Ale­na Chváta­lo­vá, pro­rek­tor­ka pro stu­di­um na UJEP.

2 mil. korun měsíč­ně umož­ní UJEP pod­po­řit 67 mla­dých dok­to­ran­dů část­kou 2 500 Kč za měsíc, a to i zpět­ně od začát­ku roku 2018. Jejich sti­pen­di­um tak bude měsíč­ně činit 13 750 Kč, což je více, než pobí­ra­jí dok­to­ran­di např. v Brně či Olo­mou­ci.

Dal­ší díl „doda­teč­né“ dota­ce pro rok 2018 si roz­dě­lí fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství a fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií.

Část­ka 1,2 mil. korun bude pou­ži­ta na dovy­ba­ve­ní a pro­vo­zo­vá­ní Cen­t­ra vir­tu­ál­ních pro­to­ty­pů a adi­tiv­ních tech­no­lo­gií na fakul­tě stroj­ní­ho inže­nýr­ství. Cen­t­rum, v ČR jedi­neč­né, bude vyu­ží­vá­no jak stu­den­ty uni­ver­zi­ty, tak žáky  střed­ních škol z Ústec­ké­ho kra­je. Ti se zde for­mou exkur­zí či krát­ko­do­bých kur­zů sezná­mí s nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi a meto­da­mi vývo­je nových sou­čás­tí nebo i stro­jů (např. auto­mo­bi­lů) pomo­cí vir­tu­ál­ní­ho pro­to­ty­po­vá­ní (tj.  vytvo­ře­ní mode­lu nové­ho výrob­ku pomo­cí počí­ta­če, včet­ně jeho opti­ma­li­za­ce) a násled­ně si ově­ří správ­nost řeše­ní pomo­cí adi­tiv­ních tech­no­lo­gií (tj. 3D tis­ku mode­lu, nebo i výrob­ku). Rov­něž se sezná­mí s mož­nost­mi 3D ske­no­vá­ní, pře­ve­de­ní naske­no­va­ných dílů do 3D počí­ta­čo­vé­ho mode­lu a jejich 3D tis­kem.

Část­ka 0,8 mil. korun byla poskyt­nu­ta fakul­tě zdra­vot­nic­kých stu­dií. Finanč­ní pod­po­ru pou­ži­je FZS na zkva­lit­ně­ní pro­fes­ní pří­pra­vy budou­cích absol­ven­tů, a to zejmé­na zapo­je­ním zvý­še­né­ho počtu lékař­ské­ho a zdra­vot­nic­ké­ho per­so­ná­lu (odbor­ní­ků z pra­xe) do vzdě­lá­vá­ní sester. V sou­čas­né době se na rea­li­za­ci teo­re­tic­ké i prak­tic­ké výu­ky podí­lí 44 léka­řů KZ, a. s., včet­ně před­nos­tů kli­nik Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce v Ústí nad Labem, a 100 men­to­rek odbor­né pra­xe. Tito pra­cov­ní­ci tak výraz­ně zvy­šu­jí kva­li­tu výu­ky i odbor­né pra­xe stu­den­tů.