Náměstek Velčovský jednal na UJEP o projektech

Dne 25. 5. 2018 navští­vil UJEP náměs­tek minis­t­ra škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy PhDr., Mgr. Vác­lav Vel­čov­ský, Ph.D. Jeho pří­tom­nost na uni­ver­zi­tě pou­ka­zu­je na sku­teč­nost, že ústec­ká uni­ver­zi­ta v sou­čas­né době pro­ží­vá sil­né pro­jek­to­vé obdo­bí.

 Náměs­tek pro říze­ní sek­ce ope­rač­ních pro­gra­mů jed­nal, spo­leč­ně s Mgr. Rado­va­nem Vlhou, meto­dic­kým pra­cov­ní­kem ESF výzvy na MŠMT, s vede­ním UJEP, fakult i s garan­ty uni­ver­zit­ních pro­jek­tů o aktu­ál­ně řeše­ných pro­jek­tech a při­pra­vo­va­né výzvě RE:START z OP VVV.

Aktu­ál­ně řeší naše uni­ver­zi­ta pro­jek­ty ve výši 1,2 mili­ar­dy korun. Pro UJEP dosud nebý­va­lé množ­ství pro­jek­to­vých finan­cí s sebou nese obrov­skou zátěž i odpo­věd­nost pro garan­ty pro­jek­tů, jejich řeši­te­le a samo­zřej­mě celý rek­to­rát­ní apa­rát přes běž­nou admi­nis­tra­ti­vu až po nej­vy­tí­že­něj­ší pro­jek­to­vé a inves­tič­ní oddě­le­ní,“ upo­zor­ňu­je rek­tor doc. Mar­tin Balej.

To jsou hlav­ní důvo­dy, proč bylo pří­mé jed­ná­ní s minis­ter­ským náměst­kem pro UJEP tak důle­ži­té. „U náměst­ka Vel­čov­ské­ho oce­ňu­ji zejmé­na raci­o­na­li­tu a přá­tel­ské jed­ná­ní. Jeho zku­še­nos­ti a ote­vře­nost v sou­čas­né době vítá­me zejmé­na při pří­pra­vě pro­jek­tů OP VVV, kon­krét­ně výzvy RE:START“, dopl­ňu­je rek­tor.

UJEP totiž při­pra­vu­je pod­kla­dy pro dal­ší zásad­ní uni­ver­zit­ní pro­jek­ty. Ty budou smě­řo­vat do ESF a ERDF výzvy pro vyso­ké ško­ly s mís­tem dopa­du v Ústec­kém, Morav­sko­slez­ském a Kar­lo­var­ském kra­ji.

Fina­li­zu­je­me pro­jek­to­vé žádosti a pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce na dobu­do­vá­ní fakul­ty stroj­ní­ho inže­nýr­ství v Kam­pu­su UJEP, výstav­bu fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií pří­mo v are­á­lu Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce a rekon­struk­ci Domu umě­ní FUD v Ústí nad Labem. Cel­kem bude­me žádat o více než 800 mil. Kč,“ vysvět­lu­je Mar­tin Balej.

Po spo­leč­ném pra­cov­ním setká­ní na rek­to­rá­tě násled­ně pro­běh­lo sepa­rát­ní jed­ná­ní rek­to­ra UJEP, doc. Mar­ti­na Bale­je, kves­to­ra UJEP, Ing. Leo­še Ner­g­la, a pro­rek­to­ra pro vědu, doc. Mar­ti­na Nová­ka, s dr. Vác­la­vem Vel­čov­ským.

Vážím si toho, že si Vác­lav Vel­čov­ský udě­lal ve svém nabi­tém pro­gra­mu čas pro návště­vu naší uni­ver­zi­ty. Setká­ní s ním nám při­nes­lo dal­ší nové infor­ma­ce, kte­ré při pří­pra­vě nových pro­jek­tů sto­pro­cent­ně zužit­ku­je­me,“ uza­ví­rá Mar­tin Balej.