Konojedské objevy historiků UJEP

Co jsme objevili?

Naši his­to­ri­ci letos v Kono­je­dech roz­lo­ži­li tábor podél Úštěc­ké­ho poto­ka. A schvál­ně, co bys­te řek­li, že tam obje­vi­li?

a) dosud nezná­mou část Sva­to­vít­ské­ho pokla­du
b) uni­kát­ní kost­ru uště­ka­né­ho psí­ka
c) mlýn na výro­bu střel­né­ho pra­chu

Ano, správ­ně. C) je správ­ně!

A co teď s tím?

Díky nále­zu se dozví­me více o tom, jak hra­bě­cí rod Špor­ků hos­po­da­řil na svém pan­ství. Cílem výzku­mu, kte­ré­ho se účast­ní i stu­den­ti, je mimo jiné také dosáh­nout toho, aby byla loka­li­ta pro­hlá­še­na za arche­o­lo­gic­kou. Jinak hro­zí, že cen­né relik­ty pad­nou za oběť lov­cům sta­veb­ní­ho mate­ri­á­lu či své­vol­né­mu rabo­vá­ní slí­dí­cích detek­to­rá­řů.

Podrob­nos­ti