Academia vydá naši diplomku!

Měkkýši zaujali Nakladatelství Academia→

Jakub Har­sa, absol­vent FŽP UJEP, zví­tě­zil ve své kate­go­rii v kon­ku­ren­ci 35 diplo­mo­vých pra­cí. Jeho prá­ce, jejíž kom­pli­ko­va­ný název si může­te pře­číst v tis­ko­vé zprá­vě, pro­po­ju­je obor pale­on­to­lo­gie s moder­ní ochra­nou život­ní­ho pro­stře­dí. Zde posta­čí, když si řek­ne­me, že pojed­ná­vá o svrch­no­kří­do­vých měk­ký­ších.

Stopa UJEP v akademickém prostředí→

Jaku­ba při­hlá­sil do sou­tě­že jeho vedou­cí prá­ce, Ing. Pokor­ný DiS., jehož pro­střed­nic­tvím se stu­den­tům UJEP v minu­los­ti poda­ři­lo pub­li­kač­ně uspět již něko­li­krát. Letoš­ní měk­ký­ši tak nava­zu­jí na pub­li­kač­ní sto­pu, kte­rá se za stu­den­ty a peda­go­gy UJEP v aka­de­mic­kém pro­stře­dí postup­ně tvo­ří.