Nový děkan na PřF UJEP

Vivat, Spectabilis!

Současného děka­na, doc. RNDr. Jaroslava Pavlíka, CSc., vystří­dá v lis­to­pa­du 2018 pra­cov­ník kated­ry fyzi­ky PřF UJEP, doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., jehož zvo­le­ní potvr­dil začát­kem červ­na Akademický senát. Ve voleb­ním pro­je­vu podě­ko­val budou­cí děkan doc. Pavlíkovi zejmé­na za pozved­nu­tí inter­ní komu­ni­ka­ce a zod­po­věd­nou pří­pra­vu výstav­by CPTO, kte­rá bude zahá­je­na v nej­bliž­ších dnech.

Historicky 3. děkan ze slunečního oddělení

Pan doc. Varady má za sebou mno­ho zahra­nič­ních zku­še­nos­tí, jako napří­klad vědec­ké stá­že v Goddardově cen­t­ru kos­mic­kých stu­dií NASA v New Yorku a v Rutherford-Appletonových labo­ra­to­řích ve Velké Británii, kde se zabý­val zpra­co­vá­ním kos­mic­kých pozo­ro­vá­ní Slunce. A vůbec to vypa­dá, že má ke Slunci blíz­ko, pro­to­že bylo téma­tem jak jeho dizer­tač­ní prá­ce, tak i jeho půso­be­ní v Astronomickém ústa­vu AV ČR, kde pra­co­val v tzv. “SLUNEČNÍM ODDĚLENÍ”. Přírodovědecké fakul­tě tak zřej­mě nastá­va­jí “slu­níč­ko­vé” časy, což se, řek­ně­me si to upřím­ně, bude při pře­su­nu do CPTO urči­tě hodit!