Nový děkan na PřF UJEP

Vivat, Spectabilis!

Sou­čas­né­ho děka­na, doc. RNDr. Jaro­sla­va Pavlí­ka, CSc., vystří­dá v lis­to­pa­du 2018 pra­cov­ník kated­ry fyzi­ky PřF UJEP, doc. RNDr. Michal Vara­dy, Ph.D., jehož zvo­le­ní potvr­dil začát­kem červ­na Aka­de­mic­ký senát. Ve voleb­ním pro­je­vu podě­ko­val budou­cí děkan doc. Pavlí­ko­vi zejmé­na za pozved­nu­tí inter­ní komu­ni­ka­ce a zod­po­věd­nou pří­pra­vu výstav­by CPTO, kte­rá bude zahá­je­na v nej­bliž­ších dnech.

Historicky 3. děkan ze slunečního oddělení

Pan doc. Vara­dy má za sebou mno­ho zahra­nič­ních zku­še­nos­tí, jako napří­klad vědec­ké stá­že v God­dar­do­vě cen­t­ru kos­mic­kých stu­dií NASA v New Yor­ku a v Ruther­ford-Apple­to­no­vých labo­ra­to­řích ve Vel­ké Bri­tá­nii, kde se zabý­val zpra­co­vá­ním kos­mic­kých pozo­ro­vá­ní Slun­ce. A vůbec to vypa­dá, že má ke Slun­ci blíz­ko, pro­to­že bylo téma­tem jak jeho dizer­tač­ní prá­ce, tak i jeho půso­be­ní v Ast­ro­no­mic­kém ústa­vu AV ČR, kde pra­co­val v tzv. “SLUNEČNÍM ODDĚLENÍ”. Pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­tě tak zřej­mě nastá­va­jí “slu­níč­ko­vé” časy, což se, řek­ně­me si to upřím­ně, bude při pře­su­nu do CPTO urči­tě hodit!