Mezinárodní konference na FSE UJEP

2 dny, 5 paralelních sekcí a 20 prezentací!

Již 18. roč­ník mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce na téma soci­ál­ní­ho a eko­no­mic­ké­ho roz­vo­je v regi­o­nech se letos zamě­ří na to, jak se v dneš­ní post-industri­ál­ní spo­leč­nos­ti při­způ­so­bit glo­bál­ním změ­nám. Což je v regi­o­nech, jako je Ústí nad Labem, žha­vé téma. Jak na regi­o­nál­ní finan­ce? Mohou být tako­vé regi­o­ny kon­ku­ren­ce­schop­né? Jsou snad ide­ál­ním pro­stře­dím pro roz­voj ino­va­cí? Co s brown­fiel­dy?  Jaká rizi­ka je potře­ba brát v potaz? A jaké mož­nos­ti nao­pak tako­vé pro­stře­dí nabí­zí?

Sever žije případovou studii

Ing. Jan Sla­vík, Ph.D., pro­dě­kan pro vědu na FSE UJEP vyzdvi­hu­je jedi­neč­nou pří­le­ži­tost pre­zen­to­vat výsled­ky prá­ce vědec­kých pra­cov­ní­ků z regi­o­nu a záro­veň živé dis­ku­ze s lokál­ní odbor­nou veřej­nos­tí.

Tady na ústec­ku totiž tuhle pro­ble­ma­ti­ku žije­me. Jsme kra­jem s vel­ký­mi šrá­my, kte­ré se však postup­ně zace­lu­jí. Jizvy na tvá­ři seve­ru způ­so­bu­jí, že je tahle tvář něčím výji­meč­ná. Kdo ji spat­ří v její oprav­do­vos­ti, zpo­zor­ní. Lec­kdo se za ní oto­čí. A jsou i tací (a je jich čím dál víc), kte­ří zůsta­nou.