Studenti UJEP oceněni za inovativní získávání lithia

Metoda na získávání lithia s využitím druhotných surovin

Vznik­la na FŽP UJEP v rám­ci před­mě­tu Ino­va­tiv­ní vyu­ží­vá­ní odpa­dů. Auto­ři pro­jek­tu, Bc. Dra­ho­mí­ra Stře­do­vá a Bc. Mar­tin Šulc, zřej­mě pat­ři­li vždy ke slab­ším počtá­řům, nicmé­ně doká­za­li ten­to svůj hen­di­kep vyu­žít jako Tiger Woods. Za pro­hlá­še­ním, že 1+1=3, si stá­li stej­ně tvr­do­šíj­ně, jako kdy­si Pytha­go­ras za svou slav­nou větou beze slov. A byli dokon­ce nato­lik drzí, že se při­hlá­si­li do sou­tě­že Minis­ter­stva obcho­du a prů­mys­lu, v níž poslé­ze zís­ka­li 3. mís­to v kate­go­rii pro vyso­ké ško­ly.

Kdo šetří, má za tři

Meto­da zís­ká­vá­ní lithia, pre­zen­to­va­ná naši­mi stu­den­ty, spo­čí­vá v anhyd­ri­to­vém alka­lic­kém tave­ní odpa­du po dří­věj­ší těž­bě cínu, tak­zva­né­ho cin­val­di­tu, kte­ré­ho leží v cíno­vec­ké depo­nii cel­kem význam­né množ­ství. Tech­no­lo­gie záro­veň vyu­ží­vá dal­ší odpad­ní lát­ky, ener­go­sádrov­ce. Ten vzni­ká během pro­ce­su odsi­řo­vá­ní v uhel­ných elek­trár­nách a je vel­mi těž­ko vyu­ži­tel­ným a záro­veň hoj­ným odpa­dem. Čímž se dostá­vá­me k pocho­pe­ní oné zou­fa­le anti-mate­ma­tic­ké rov­ni­ce 1+1=3. Pro­to­že když máte na jed­né stra­ně dva nevy­u­ži­tel­né odpady (cin­val­dit a ener­go­sádro­vec) a vymys­lí­te, jak to udě­lat, aby jejich vyu­ži­tím vzni­kl žáda­ný pro­dukt (lithi­um), pro­spě­li jste svě­tu a lid­stvu cel­kem 3x!

Studenti se o výhru podělí s kolegy

A aby těch absur­dit neby­lo málo, roz­hod­li se Dra­ho­mí­ra a Mar­tin pro dneš­ní dobu zce­la nety­pic­ky o výhru roz­dě­lit se svý­mi kole­gy. Cel­kem 20 000 Kč, kte­ré od MPO dosta­nou k pokry­tí nákla­dů na exkur­zi do dráž­ďan­ské auto­mo­bil­ky VW a do zaří­ze­ní pro tří­dě­ní a recyk­la­ci odpa­du, tedy nepro­pi­jí v klu­bech v Neu­sta­d­tu, ale vez­mou za ně na výlet celý svůj roč­ník, včet­ně vyu­ču­jí­cí­ho.

Co dodat? Snad jen, že když je dob­rá vůle, tak lze i z 1+1 vytě­žit víc než 2!