Kniha o české politické karikatuře 1933–1953

Karikatury, kterým se moc nezasmějete.

To vám spíš ukáp­ne slza nad zou­fal­stvím čes­ké­ho a slo­ven­ské­ho náro­da v těž­kých dobách. Pub­li­ka­ce sou­čas­né­ho ředi­te­le ústec­ké­ho archi­vu, Mgr. Pet­ra Kar­líč­ka Ph. D., mapu­jí­cí 20 kom­pli­ko­va­ných let našich dějin z neob­vyk­lé­ho pohle­du poli­tic­ké kari­ka­tu­ry, vyšla v nakla­da­tel­ství Uni­ver­sum pod názvem “Napí­na­vá doba” a uka­zu­je (ne)schopnost čes­kých humo­ris­tů vyrov­ná­vat se s rea­li­tou poli­tic­ké­ho dění v polo­vi­ně minu­lé­ho sto­le­tí. Vzhle­dem k tomu, že je autor kni­hy poměr­ně mla­dý, bude zají­ma­vé počkat si na jeho sbír­ku poli­tic­kých kari­ka­tur sou­čas­nos­ti. Pokud se tedy, s rozum­ným odstu­pem pár desí­tek let, roz­hod­ne něja­kou vydat. A ješ­tě mu to pro­jde…

Autorské čtení v Muzeu

Mate­ri­ál kni­hy bude také inspi­ra­cí pro tema­tic­kou před­náš­ku celo­fa­kult­ní­ho kur­zu na FF UJEP v zim­ním semest­ru. Úryv­ky z úst samot­né­ho auto­ra si však může­te při­jít poslech­nout již prv­ní srp­no­vý den do Muzea měs­ta Ústí nad Labem v rám­ci Let­ní čítár­ny.