Studuj UJEP, posílíš němčinu!

Studenti UJEP popularizují sbírky drážďanského Rezidenčního zámku

Skupina 10 stu­den­tů a peda­go­gů z FF UJEP a FUD UJEP strá­vi­la v Drážďanech 4 dny pra­cí na vytvá­ře­ní čes­ko-němec­kých mate­ri­á­lů k expo­zi­cím, ilu­stru­jí­cím mimo jiné čes­ko-sas­kou kul­tur­ní spří­z­ně­nost. Během worksho­pu, pořá­da­né­ho i díky pod­po­ře Společného fon­du malých pro­jek­tů v Euroregionu Elbe-Labe, vznik­ly bro­žu­ry s úko­ly a hádan­ka­mi, kte­ré zpes­t­ří pro­gram čes­kým návštěv­ní­kům a dají se záro­veň vyu­žít i jako výu­ko­vý mate­ri­ál v hodi­nách němčiny.

Studium v pohraničí má své výhody

Drážďany jsou z Ústí nad Labem co by kame­nem doho­dil a k poby­tům našich stu­den­tů v neda­le­ké met­ro­po­li tak není potře­ba nic víc než chuť a tro­cha admi­nis­tra­ti­vy. A pro ty, kdo by chtě­li vyra­zit bez Erasmu či jiné­ho mezi­ná­rod­ní­ho pro­gra­mu, jen tak na vlast­ní pěst: ECčkem jste na Prager Strasse za hodi­nu, autem jakbys­met. Poslední vlak zpát­ky jede krát­ce před jede­nác­tou večer­ní a prv­ní ran­ní dokon­ce dosta­teč­ně včas na to, aby se stih­ly před­náš­ky, tak­že kdo chce, může stu­dent­ská léta na UJEPu pro­pa­řit v něm­či­ně. A v eurech.

Zdravíme rodi­če!