Běh kampusem bude koncem září

Registrace v srpnu za snížené startovné!

Do zim­ní­ho semest­ru se u nás nena­stu­pu­je, do zim­ní­ho semest­ru se vbí­há! Asi jako když v hor­kém dni sto­jí­te na bře­hu jeze­ra, víte, že vám v něm bude pří­jem­ně, že vás to osvě­ží, ale ten krát­ký moment pře­cho­du z hor­ka do chla­du bude pře­ce jen šok. Někdo se dlou­ze osmě­lu­je. My, tady na seve­ru, se zhlu­bo­ka nadech­ne­me, roz­běh­ne­me se a sko­čí­me do ZS po hla­vě.  Slou­ží nám k tomu Běh kam­pu­sem. Je to už tako­vá uni­ver­zit­ní tra­di­ce a letos se ode­hra­je v úte­rý, 25. září. Vyhrát ho (v kaž­dé kate­go­rii kro­mě šta­fe­ty) může jen jeden, ale zúčast­nit se mohou všich­ni, kdo rádi běha­jí, tedy i vy!

Zajímavá trať a exkurze Kampusem k tomu

Pokud ovšem vyhrát chce­te, máme tu jeden tip. Je to jed­no­du­ché. Před­stav­te si pros­tě, že běží­te na zkouš­ku. Je cel­kem jed­no, z čeho, pro­to­že v Kam­pu­su máme hned něko­lik obo­ro­vě vel­mi růz­no­ro­dých fakult: FSI, FF, FUD, PF, brzy i PřF a FŽP… Tak snad to bude za 1!