1:20:33 a 1:40:19

Tohle jsou výsledné 1/2Maratonské časy nejlepších běžců UJEP!

V kate­go­rii Běh o pohár rek­to­ra na letoš­ním  1/2Maratonu RunCzech zví­tě­zi­li Pavlí­na Pala­so­vá a Radek Stek­lý. Oba jsou stu­den­ty uni­ver­zi­ty seve­ru. Pavlí­na stu­du­je fakul­tu zdra­vot­nic­kých stu­dií, obor fyzi­o­te­ra­pie a pochá­zí z maleb­né­ho Čes­ké­ho ráje, odkud ji do Ústec­ké­ho kra­je při­ved­lo prá­vě stu­di­um na naší uni­ver­zi­tě. Na Ústec­ku hod­lá zůstat. Líbí se jí zdej­ší kra­ji­na, ve kte­ré čas­to a ráda běhá. Její spe­ci­a­li­za­cí jsou pro­to spí­še terén­ní tra­tě. Na ústec­ký 1/2maraton se při­hlá­si­la pro­to, aby zjis­ti­la, jak se jí pobě­ží ve měs­tě, na tvr­dém povrchu. Pod­le toho, kde sto­jí na foto­gra­fii výše, se jí běže­lo dob­ře. Pavlí­ně gra­tu­lu­je­me, a to nejen k vítěz­ství v Běhu o pohár rek­to­ra, ale také k vel­ké bílé život­ní udá­los­ti. Ano, hádá­te správ­ně. Pavlí­na se bude vdá­vat. Už za týden!

Radek měl letos posled­ní šan­ci zku­sit na RunCzechu štěs­tí v bar­vách UJEP. Dodě­lá­vá si posled­ní rok stu­dia na FSE UJEP a k tomu živí čtyř­člen­nou rodi­nu. Na uni­ver­zi­tu si prý vždy odsko­čí z Klí­še, kde s rodi­nou byd­lí a odkud pra­vi­del­ně vybí­há tré­no­vat na Stři­žák, do Měst­ských sadů nebo na cyk­los­tezku. Radek nám pro­zra­dil, že svou pří­tom­nos­tí hod­lá poctít i blí­ží­cí se Běh kam­pu­sem 25. září 2018. Těší­me se na vidě­nou a i jemu gra­tu­lu­je­me!

Hned na mís­tě činu pogra­tu­lo­va­li obě­ma vítězům rek­tor naší uni­ver­zi­ty Mar­tin Balej a stu­dent­ka uni­ver­zi­ty a slav­ná běž­ky­ně Eva Vrab­co­vá Nývl­to­vá.