Běh kampusem 18? Povedl se!

A teď bychom chtěli hlavně všem poděkovat.

Ubě­hl více než týden. Hrd­la, ochrap­tě­lá fan­dě­ním, se koneč­ně vzpa­ma­to­va­la. Nade­šel čas zhod­no­tit letoš­ní tra­dič­ní závod na uví­ta­nou aka­de­mic­ké­ho roku. Jaké to bylo?

Cože? Vy jste nebě­že­li? Nefan­di­li? Dob­ře, tak ale příští rok už urči­tě, ano?

Poča­sí vyšlo skvě­le. Dora­zi­ly běžec­ké hvězdy, jejichž účast jsme si moc přá­li. Dora­zi­li Erasmá­ci. Dora­zil pan rek­tor Balej. A hlav­ně, hlav­ně jste dora­zi­li vy. Vy, co rádi běhá­te a neva­dí vám, že tře­ba vždyc­ky nedo­sáh­ne­te na stup­ně vítězů. Za to vám, účast­ní­kům Běhu kam­pu­sem 18, pat­ří vel­ký hla­si­tý DÍK!

Letos jsme opro­ti před­cho­zím roč­ní­kům mír­ně pozmě­ni­li tra­su a uká­za­lo se, že to, navzdo­ry oba­vám, běž­cům doce­la sed­lo. Atmo­sfé­ra toho odpo­led­ne před Fakul­tou umě­ní a desig­nu UJEP byla neza­po­me­nu­tel­ná. Níz­ké pod­zim­ní slun­ce vysí­la­lo svaz­ky paprs­ků skrz koru­ny vyso­kých list­ná­čů nad kam­pu­sem a při prů­běž­ném vyhla­šo­vá­ní výsled­ků oza­řo­va­lo bor­ce jako ten nej­lu­xus­něj­ší stro­bo­skop. Musel to být zvlášt­ní, výji­meč­ný pocit, stát na bed­ně a cítit po sobě puto­vat tu kon­cen­t­ro­va­nou solár­ní pozor­nost.

Kdo chce, může se podí­vat na fot­ky.

A teď se ješ­tě slu­ší vzdát dík těm, bez jejichž pod­po­ry by Běh kam­pu­sem roz­hod­ně nebyl tak pří­jem­nou zále­ži­tos­tí. Našim spon­zo­rům. Za finanč­ní pod­po­ru orga­ni­za­ce závo­du děku­je­me fir­mě AGC. Běž­ci v kam­pu­su záři­li v oran­žo­vých funkč­ních tri­kách od spo­leč­nos­ti Adler, kte­rá je part­ne­rem běhu Kam­pu­sem již od jeho počát­ků. Jsme za to rádi a děku­je­me. (A bla­ho­pře­je­me k nedáv­né­mu zís­ká­ní Ceny Ústec­ké­ho kra­je za spo­le­čen­skou odpo­věd­nost.) Děku­je­me fir­mám Emspo­ma a Hap­py Loop za dár­ky pro naše běž­ce. Těši­lo nás, že jsme moh­li vypus­tit děti na hrad. A jsme rádi, že tam s námi byl Sviž­nej Emil, i když už mu poma­lu kon­či­la sezó­na. Že hol­ky ze Špaj­zu při­vez­ly svo­je dob­ro­ty, že bylo co opé­kat a co k tomu uku­so­vat.

A děku­je­me šťast­né hvězdě, že máme ve svých řadách Davi­da Cihlá­ře, nad­še­né­ho spor­tov­ce, kte­rý svým živým mode­ro­vá­ním Běh kam­pu­sem roz­sví­til ješ­tě o něco víc, než jak se to poda­ři­lo tomu zla­té­mu pod­zim­ní­mu slun­ci.

Tak zase za rok!

Výsled­ky žen

Výsled­ky mužů.