Volíme rektora – Shromáždění akademické obce UJEP

Proběhne dne 24. října 2018 od 15 hodin.

Čer­ve­né aule v budo­vě MFC se bude aka­de­mic­ké obci Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem před­sta­vo­vat kan­di­dát na rek­to­ra. Voleb­ní komi­se letos obdr­že­la návrh na jed­no­ho kan­di­dá­ta. Je jím stá­va­jí­cí rek­tor, doc. RNDr. Mar­tin Balej, Ph.D., jehož voleb­ní pro­gram je k nahléd­nu­tí na webo­vé strán­ce aka­de­mic­ké­ho sená­tu. Během shro­máž­dě­ní mají čle­no­vé Aka­de­mic­ké obce UJEP mož­nost polo­žit kan­di­dá­to­vi otáz­ky týka­jí­cí se jeho voleb­ní­ho pro­gra­mu a plá­nů i před­stav na dal­ší smě­řo­vá­ní uni­ver­zi­ty.

Kdo povede univerzitu další 4 roky?

Samot­ná vol­ba rek­to­ra pro dal­ší čtyř­le­té voleb­ní obdo­bí se bude konat o týden poz­dě­ji, tedy 31. 10. 2018 od 14 hodin, a sice v rám­ci řád­né­ho zase­dá­ní Aka­de­mic­ké­ho sená­tu UJEP. Nově zvo­le­ný rek­tor by měl poté uni­ver­zi­tu repre­zen­to­vat od 18. břez­na 2019 do 17. břez­na 2023.

Pře­je­me čle­nům naší aka­de­mic­ké obce, ale i všem ostat­ním pří­z­niv­cům naší uni­ver­zi­ty, a pře­de­vším celé­mu regi­o­nu, aby vol­ba pro­běh­la v pořád­ku a aby se UJEP i v dal­ších letech ubí­ra­la zejmé­na ces­tou roz­vo­je vzdě­la­nos­ti v Ústec­kém kra­ji.

Con­cor­dia res par­væ cre­scunt.*

(*Svor­nos­tí nepa­tr­né věci mohut­ní.)